Awans Zawodowy Nauczycieli

Dodano: 28.03.2017 / drukuj / pdf

Po zakończeniu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciel kontraktowy obowiązany jest w terminie zgodnym
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) skierować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami.

Zgodnie z prawem oświatowym miasto Gliwice jest zobowiązane do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy złożyć
w roku kalendarzowym, w którym uzyskano pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.
Terminy złożenia wniosków:
̶  do dnia 30 czerwca danego roku
̶  do dnia 31 października danego roku
̶  do dnia 31 grudnia danego roku (w przypadku zakończenia stażu np. po dniu 31 października i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego do dnia 31 grudnia)

W przypadku realizacji stażu w kilku szkołach/placówkach do wniosku należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół/placówek.

Kopie dokumentów, które załącza się do wniosku zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, muszą być poświadczone za zgodność:
a) przez organ wydający, w którego aktach znajduje się dokument /art. 76a § 1 KPA/ albo
b) przez notariusza /art. 76a § 2 KPA/ albo
c) przez uprawnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie /art. 76a § 2b KPA/ 

Jeżeli na załączonych dokumentach jest inne nazwisko niż na wniosku należy dołączyć również kserokopię aktu stwierdzającego zmianę nazwiska (np. kserokopię aktu małżeństwa). 

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A w godzinach pracy urzędu.

Przewidywany czas trwania egzaminu – około 45 min. I część egzaminu – prezentacja dorobku zawodowego – około 10-15 minut. II część egzaminu – odpowiedzi na pytania członków komisji, dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 Rozporządzenia.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) dyrektor szkoły
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W skład komisji może wejść dodatkowo, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego. Powołanie przedstawiciela związku nie jest obowiązkowe.

 

Wzór wniosku składanego w Wydziale Edukacji
do pobrania
TU (pdf)  i   TU (doc)