Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORT - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORT - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Updated: 31.10.2017 / pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-4737/2017
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2. Przyznać dotacje w łącznej kwocie 128 500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) na powierzenie i wsparcie realizacji zadań wyłonionych spośród ofert przyjętych do rozpatrzenia zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
§ 4. Treść zarządzenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie 2 dniem podpisania.

 

Aby zapoznać się z listą, kliknij TUTAJ.

Okres publikacji ogłoszenia : od 06-07-2017 00:00:00 do 30-06-2023 23:59:59