Ogłoszenia oświatowe

Ogłoszenia oświatowe

Uaktualniono: 12.06.2020 / pdf

 Wyprawka szkolna 2019

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
  • branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.
  • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klasy I liceum sztuk plastycznych,
  • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • klasy I pięcioletniego technikum,
  • klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza roku szkolnym 2019/2020, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole dowodu zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”


 Wypoczynek letni

Wykaz gliwickich publicznych placówek oświatowych organizujących wypoczynek letni w roku 2019.
Pobierz
Poza organizacją wypoczynku wakacyjnego w gliwickich publicznych placówkach oświatowych, miasto Gliwice wspiera również zajęcia organizowane przez wyłonione w drodze konkursów organizacje pozarządowe:
1.    ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – obóz letni
2.    STOWARZYSZENIE GTW – półkolonie letnie
3.    STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW WSZECHSTRONNEGO ROZOWJU MŁODZIEŻY – półkolonie letnie
4.    STOWARZYSZENIE KS SOŚNICA GLIWICE – zajęcia sportowe
5.    STOWARZYSZENIE BJJ FACTORY – zajęcia sportowe
6.    STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA TEAM – zajęcia sportowe
7.    TOWARZYSTWO WSPIERANIA ŚWIETLICY – zajęcia świetlicowe, wycieczki
8.    CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH – spotkania edukacyjne przybliżające zagadnienia kultury

Wykaz gliwickich organizacji pozarządowych organizujących wypoczynek letni w roku 2019 (wyłonionych w drodze konkursu):​ Pobierz


Zielone kolonie

Wyjazdy na "Zielone Szkoły" w terminach od 04 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r., zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach".


Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niepubliczną szkołę, przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego może prowadzić osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych) lub osoba prawna (spółka z o.o., stowarzyszenie, fundacja, itp.) po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Więcej...


Dla nauczycieli poszukujących pracy

Nauczyciele poszukujący pracy KO Śląsk

 

 

więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2018 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 19 gliwickich szkół.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie 'TUTAJ'.

Stypendia dla ucznia

 STYPENDIA LOKALNE, OGÓLNOPOLSKIE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba. Jednak stypendia nie tylko powinny kojarzyć się z trudną sytuacją materialną (...)
Stypendia najczęściej są przyznawane na okres pół roku lub roku, zwykle na najbliższy rok szkolny lub akademicki.

więcej >