Informacja Turystyczna

Informacja Turystyczna

Dodano: 20.05.2010 / drukuj / pdfCentrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

Czynne od wtorku do soboty w godz. od 10.00 do 18.00 (przerwa 13.00-14.00 )

Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej (CIKIT) znajduje się w budynku, w którym się mieści „Kino Amok – Scena Bajka”, przy ulicy Dol­nych Wałów 3. Punkt służy miesz­kań­com mia­sta i  tu­ry­stom in­for­ma­cjami dotyczącymi wydarzeń­ kul­tural­nych oraz a­trak­cji tu­ry­stycz­nych Gli­wic i re­gio­nu.

Turyści zainteresowani zwie­dza­niem miasta mogą bezpłatnie wypożyczyć w Centrum audioprzewodniki (za pozostawieniem zwrotnej kaucji). Do wyboru są dwa spacery: po Starym Mieście oraz po Śródmieściu w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Można tu również uzyskać informacje o ważnych obiektach historycznych i szlakach turystycznych oraz o obiektach noclegowych, gastronomicznych i połączeniach komunikacyjnych. W Cen­trum zna­leźć można także in­for­ma­cje o ak­tu­al­nych pro­pozy­cjach kul­tural­nych, ta­kich jak: wy­sta­wy, kon­cer­ty, spek­ta­kle te­atral­ne, pro­jek­cje fil­mo­we, wykłady i warsztaty.

W punk­cie do­stęp­ne są bez­płat­ne u­lot­ki i fol­de­ry, a także lo­kal­ne i re­gio­nal­ne in­for­ma­tory. Turyści i mieszkańcy mają moż­li­wość za­opatrze­nia się w pu­bli­ka­cje po­świę­cone za­byt­kom i hi­sto­rii re­gio­nu, a także prze­wod­ni­ki, mapy, widokówki oraz pa­miąt­ki. W gli­wic­kim CIKiT można również kupić bi­le­ty na kon­cer­ty, przed­sta­wienia oraz wy­da­rze­nia spor­towe (system Ticketpro).

Dla turystów przygotowano sta­no­wi­sko kom­pu­te­rowe z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­netu oraz ogólnodostępną sieć bezprzewodową Wi-Fi. Przed wejściem do Centrum umieszczono infokiosk, z którego można korzystać także poza godzinami pracy placówki. Z in­for­ma­cji, ja­ki­mi służy Cen­trum można ko­rzy­stać na miej­scu lub te­lefo­nicz­nie, a także za po­śred­nic­twem pocz­ty in­ter­neto­wej.

Centrum Informacji Turystycznej

Czynne:

  • od wtorku do piątku  w godz. od 10.00 do 16.00
  • w soboty i niedziele w godz. od 11.00 do 16.00 (od maja do września do godz. 17.00)

Centrum Informacji Turystycznej mieści się w Radiostacji Gliwice (budynek nadajnika), który jest oddziałem Muzeum w Gliwicach. Dla turystów i mieszkańców miasta do­stęp­ne są in­for­ma­cje o atrakcjach turystycznych, szla­kach tu­ry­stycz­nych w postaci bezpłatnych ulotek, broszur i informatorów. Na szczególną uwagę zasługuje Szlak Zabytków Techniki, w skład którego wchodzą trzy obiekty zlokalizowane w naszym mieście. W punkcie można również uzyskać prak­tycz­ne in­for­ma­cje o o­biek­tach noc­le­gowych, ga­stro­nomicz­nych, czy połączeniach ko­mu­ni­ka­cyjnych. CIT prowadzi także sprzedaż przewodników, map, widokówek oraz gadżetów dot. Gliwic i regionu.

Dla turystów dostępne jest stanowisko kom­pu­te­rowe z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­netu. Z in­for­ma­cji, ja­ki­mi służy Cen­trum można ko­rzy­stać na miej­scu lub te­lefo­nicz­nie, a także za po­śred­nic­twem pocz­ty in­ter­neto­wej.

Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej zo­sta­ło u­two­rzone przez Sa­mo­rząd Mia­sta Gli­wice oraz Mu­zeum w Gli­wicach. W 2013 roku Cen­trum wraz z in­ny­mi tego typu punk­ta­mi re­gio­nu ślą­skie­go zo­sta­ło po­łą­czone w sieć two­rzą­cą Ślą­ski Sy­stem In­for­ma­cji Tu­ry­stycz­nej (ŚSIT). W efek­cie tego przed­się­wzięcia po­wsta­ła naj­więk­szej w kraju sieci re­gio­nal­nej in­for­ma­cji tu­ry­stycz­nej. Dzię­ki o­bec­no­ści w ŚSIT gli­wic­kie Cen­tra zy­skały do­dat­kowe wy­po­sa­że­nie, w postaci: infokiosków, stanowisk komputerowych dla turysty, sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz audioprzewodników. Po­my­słodaw­cą i re­ali­zato­rem Ślą­skiego Sy­stemu In­for­ma­cji Tu­ry­stycz­nej jest Ślą­ska Or­ga­ni­zacja Tu­ry­stycz­na, partnerem subregionalnym Gór­no­ślą­ski Związ­ek Metropolitalny. War­tość pro­jek­tu wy­ce­niona została na 14,5 mln zł, z czego 85 % stanowiły pla­no­wane fun­dusze u­nij­ne po­chodzą­ce z Re­gio­nal­nego Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2007-2013, po­zosta­łe środ­ki za­pew­nili part­ne­rzy sub­re­gio­nal­ni.