Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

Środki PFRON ma realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 rokuKontakt

Ogólna wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalona według algorytmu dla miasta na prawach powiatu Gliwice na 2014 rok wynosi 2.827.465,00 zł.

Środki te na podstawie Uchwały Nr XLII/888/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2014 r. zostaną wykorzystane na:

  1. finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
  2. finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  3. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  4. finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  5. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  6. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  7. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  8. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  9. dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  10. dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Polecamy galerie

 Sekap

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redakcja:  Nina Drzewiecka - redaktor naczelny, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl; Anna Proksa - administrator serwisu,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice
InstagramTab
gliwice_official gliwice_official