Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Uaktualniono: 03.10.2019 / drukuj / pdf
banner graficzny – człowiek przy śmietniki, wokół symbole recyklingu

 

Od 1 lipca obowiązuje kolejna już umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która została podpisana z firmą Remondis Gliwice sp. z o.o.
Firma zobowiązana jest do dostarczenia do nieruchomości jednorodzinnych harmonogramów odbioru odpadów oraz mycia pojemników na drugie półrocze 2017 r. oraz pakietu 13 worków na odpady biodegradowalne (zgodnie z zasadą 2 worki na miesiąc). Harmonogramy zarówno dla nieruchomości jednorodzinnych jak i wielorodzinnych dostępne są również na stronie segreguj.gliwice.eu w zakładce Harmonogramy.

Miasto Gliwice objęło gminnym systemem tylko nieruchomości zamieszkałe a więc takie na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele lub zarządcy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne czyli między innymi lokale użytkowe, instytucje oraz firmy zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wykaz podmiotów świadczących usługi na terenie miasta Gliwice dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Usługi komunalne: http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/uslugi_komunalne

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

To odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci takie jak: meble, wózki dziecięce, materace, dywany, kołdry, rowery, duże zabawki. Odpady takie można oddać  bezpłatnie Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rybnickiej
w Gliwicach
. Są one również odbierane bezpłatnie przez firmę Remondis na następujących zasadach:

- w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale na zgłoszenie do firmy Remondis, która ustali termin odbioru takich odpadów nie dłuższy niż miesiąc od zgłoszenia.

 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali na zgłoszenie do firmy Remondis, która ustali termin odbioru odpadów nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, bez zgłoszenia.

Zgłoszenia składane są przez właściciela lub administratora budynku osobiście, telefonicznie pod nr tel. 32 231 08 58 lub mailowo na adres gliwice@remondis.pl

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Odpady biodegradowalne odbierane są:

 • w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale w ilości 240 l. co dwa tygodnie (240l. = 1 pojemnik 120l. + 1 worek 120l. lub 2 worki po 120l.) 
 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali w ilości 240l. raz w tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią. (240l. = 1 pojemnik 240l. lub 2 pojemniki 120l.)

Odpady biodegradowalne można również:

 • kompostować w przydomowych kompostownikach
 • oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rybnickiej w Gliwicach
ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Odpady segregowane takie jak: papier, szkło i plastik odbierane są:

 • w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale dwa razy w miesiącu
 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali raz w tygodniu.

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę Remondis oraz dostępnym na stronie internetowej segreguj.gliwice.eu

Odpady segregowane można również bezpłatnie dostarczyć własnym transportem do punktu zbierania odpadów segregowanych w siedzibie firmy Remondis przy ulicy Kaszubskiej 2.

W zamian za wystawione pełne worki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą liczbę pustych zgodnie z zasadą „worek za worek”.

Dodatkowe worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą bezpłatnie pobrać w siedzibie firmy Remondis w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej 2.

Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

Czynny jest w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00
 • w soboty od 7:00 do 13:00

W święta i dni wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

Do PSZOK-u mieszkańcy Gliwic mogą bezpłatnie dostarczać następując rodzaje odpadów :

odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), opony, odpady remontowo- budowlane (papa, wełna mineralna, styropian, folia), gruz, wielkogabaryty, chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki), opakowania po substancjach niebezpiecznych (np. puszki po farbach, lakierach, opakowania po smarach), zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz termometry rtęciowe.

Regulamin PSZOK

ZOBACZ JAK DOJECHAĆ

Wywóz odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z remontów nieruchomości zamieszkałych można również indywidualnie, na własny koszt, zlecić w firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wykaz przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w zakładce usługi komunalne.

!  Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowane są cyklicznie przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego.

Przeterminowane leki należy oddać w wyznaczonych na terenie miasta aptekach. Wykaz aptek oraz harmonogram zbiórki elektrośmieci dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w zakładce Ekologia.

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki/worki wystawiaj z odpowiednim wyprzedzeniem (tj. przed 6 rano), przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy tj. samochodu odbierającego odpady.

Firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. odbierze od Ciebie zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22.

Odpady wystawione luzem, bądź w urządzeniach niestanowiących  własności firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane.

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ odpowiadasz sam za utrzymanie czystości wokół własnej posesji.

Odpady tj. trawa, liście pochodzące z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy uprzątnąć, zgromadzić przed posesją we własnych workach, a następnie zgłosić potrzebę ich wywiezienia do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach tel. 32 300 86 71.

Problemy związane z odbiorem odpadów komunalnych należy zgłaszać na bieżąco w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 367, pod numerem telefonu 32 238 54 22 lub drogą mailową: pu@um.gliwice.pl

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskasz w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego, pod numerami telefonów 32 238 54 46, 32 238 54 47 lub drogą mailową: po@um.gliwice.pl

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

Twoja administracja (zarządca, spółdzielnia) jest odpowiedzialna m.in. za:

 • Wskazanie miejsc, w których powinny zostać umieszczone pojemniki na odpady komunalne,
 • Dostosowanie odpowiedniej liczby i pojemności pojemników z danej nieruchomości do ilości wytwarzanych odpadów,
 • Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników,
 • Przekazywanie mieszkańcom zarządzanych lokali wszystkich informacji związanych z zasadami odbioru odpadów komunalnych (w tym terminach odbioru wielkogabarytów). 
Uchwały Rady Miasta Gliwice

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami podjęte przez Radę Miasta w Gliwicach dostępne są na stronie internetowej  BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

ULOTKI DO POBRANIA: