Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORT - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORT - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Aktualisiert: 31.10.2017 / pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-4831/2017
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2. Przyznać dotację Gliwickiemu Klubowi Sportowemu „Piast” w Gliwicach w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza w Gliwicach”. Oferta ww. stowarzyszenia była jedyną ofertą, która wpłynęła na konkurs.
§ 3. Treść zarządzenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Okres publikacji ogłoszenia : od 21-07-2017 00:00:00 do 31-08-2023 23:59:59