SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 6.02.2023 r.: ul. ZYGMUNTA STAREGO 34/I, ul. CHUDOBY 6/4, ul. ZIEMOWITA 7/4

Opublikowane: 01.12.2022

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
6 lutego 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 494,00 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 12 pomieszczeń, 2 WC, 8 korytarzy
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 574/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1450, 1460/2 o łącznej powierzchni 1465 m², obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4
 • OBCIĄŻENIA: w dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące służebności:
 1. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1460, objętej niniejszą księgą wieczystą, polegająca na prawie korzystania z części obciążonej nieruchomości w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej posadowionych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w rozumieniu art. 49 par. 1 kc i stanowiących jej własność, w celu korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 1460/2, objętą niniejszą księgą wieczystą, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do aktu notarialnego Rep. A nr 3700/2018 z 18 lipca 2018 r. Zastępca notarialny Aleksandra Jaskulska, zastępująca notariusz Iwonę Samorzewską, zaznaczona kolorem niebieskim, za jednorazową odpłatnością, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1460/1, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00138815/9.
 3. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, z ograniczeniem wykonywania na działce nr 1460/2 – w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 7,20 m oraz przewodu wodociągowego o średnicy 40 mm o długości 25,63 m wraz ze strefą ochronną o szerokości pasa po 1,00 m z każdej strony urządzenia, co daje powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą 68,89 m2, polegająca w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością, z zastrzeżeniem, że zachowana zostanie istniejąca zabudowa na nieruchomości, a także z zastrzeżeniem obowiązku każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z ww. przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac. Zakres obciążenia służebnością został zaznaczony na szkicu stanowiącym załącznik do aktu notarialnego z 4 listopada 2021 r., Rep. A nr 4693/2021 notariusza Krzysztofa Dykacza w Gliwicach.
 • W przetargach ogłoszonych na 27 czerwca 2022 r. i 7 listopada 2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 grudnia 2022 r. i 26 stycznia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 27 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 2023 r. z ROM nr 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 782 000,00 zł
Wadium: 39 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 7820,00 zł


o godz. 9.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. CHUDOBY 6

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 183,09 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 3 korytarze, 5 pokoi, WC, łazienka z WC, kuchnia, 2 pomieszczenia gospodarcze
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 133/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chudoby 6, 6A, działki nr 84, 85, 86 o łącznej powierzchni 790 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00033185/7
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 7 listopada 2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 grudnia 2022 r. i 26 stycznia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 27 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 652 300,00 zł
Wadium: 32 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 6530,00 zł


o godz. 10.00  rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. ZIEMOWITA 7

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 158,65 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 4 pokoje, kuchnia, 2 pomieszczenia pomocnicze, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 10/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1502, 1503, 1504 o łącznej powierzchni 1432 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031777/0
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym na 7 listopada 2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 grudnia 2022 r. i 26 stycznia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 27 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 2023 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 565 300,00 zł
Wadium: 28 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 5660,00 zł


* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 31 stycznia 2023 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 31 stycznia 2023 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego
  następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  • kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/ FORMULARZE-PRZETARG) o:
   • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
   • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
  • w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  • w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>