SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 24.10.2022 r.: ul. SOPOCKA 6/2b, ul. SOPOCKA 6/2c, ul. ZYGMUNTA STAREGO 37C/7, ul. ZYGMUNTA STAREGO 37C/8, ul. JANA ŚLIWKI 27/8, ul. JANA ŚLIWKI 27/13, al. KORFANTEGO 9/9

Opublikowane: 15.09.2022

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
24 października 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2b usytuowanego w budynku przy ul. SOPOCKIEJ 6

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do 25 lipca 2102 r.
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 73,75 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, komórka, 2 łazienki, korytarz
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 173/1000
 •  NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Sopocka 6, działka nr 354 o powierzchni 1708 m2, obręb Brzezinka, KW GL1G/00048271/5
 • OBCIĄŻENIA: W dziale III księgi wieczystej zamieszczona jest wzmianka wpisu roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899)
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 27 czerwca 2022 r. oraz na 22 sierpnia 2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 10 października 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny – prosimy kontaktować się do 6 października 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 169 900,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 16 005,50 zł + 3681,27 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 19 686,77 zł
Wadium: 17 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1700,00 zł


o godz. 9.45 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2c usytuowanego w budynku przy ul. SOPOCKIEJ 6

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do 25 lipca 2102 r.
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 49,30 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, komórka
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 113/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Sopocka 6, działka nr 354 o powierzchni 1708 m2, obręb Brzezinka, KW GL1G/00048271/5
 • OBCIĄŻENIA: W dziale III księgi wieczystej zamieszczona jest wzmianka wpisu roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 3%
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899)
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 27 czerwca 2022 r. oraz na 22 sierpnia 2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 10 października 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny – prosimy kontaktować się do 6 października 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 114 300,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 10 454,50 zł + 2404,54 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 12 859,04 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1150,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 37C

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 46,47 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 145/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1545/1, 1546, 1551 o łącznej powierzchni 782 m², obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00035208/9
 • OBCIĄŻENIA:
 1. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu na działce nr 1545 (aktualnie 1545/1 i 1545/2) wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00035208/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek oznaczonych numerami 1539/1 i 1543/1, stanowiących nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GL1G/00106006/2 oraz działki nr 1543/2, objętej księgą wieczystą GL1G/00035592/7. Przedmiotowa droga biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1545 (aktualnie 1542/2) z działką nr 1977 i stanowi pas o szerokości około 4 metrów i długości około 8 metrów oraz wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1544/3 z działką nr 1543/2 i stanowi pas o szerokości około 4 metrów i długości około 15 metrów.
 2. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1546 wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW GL1G/00035208/9 w zakresie przewodów wodociągowych o średnicy 63 mm o długości 3,79 m, o średnicy 50 mm o długości 4,57 m oraz o średnicy 40 mm o długości 5,95 m wraz ze związaną z nimi strefą ochronną, zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 27,11 m2 oraz na działce nr 1551, wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą w zakresie sieci wodociągowej o średnicy 63 mm o długości 5,23 m wraz ze strefą ochronną, zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 10,68 m2 – gdzie całkowita powierzchnia gruntu, którą obejmuje służebność przesyłu na działkach oznaczonych numerami 1546 i 1551 wynosi 37,79 m2, polegająca w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających przez te działki urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością.
 3. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu o następującym przebiegu:
 • wzdłuż północnej granicy działki nr 1545/2 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032497/0 z działką nr 1545/1 (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 7,5 m w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem),
 • wzdłuż północnej granicy działki nr 1544/3 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032010/3 z działką nr 1546 w kierunku budynku przy ul. Zygmunta Starego 37C (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości 16 m w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem),
 • po działce nr 1546 objętej niniejszą księgą wieczystą wzdłuż południowej granicy działki w kierunku budynku przy ul. Zygmunta Starego 37B (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 9,5 m) i po działce nr 1544/1 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032010/3 równolegle do budynku garaży usytuowanych na działce numer 1541, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działki numer 1541 i 1547, objęte księgą wieczystą numer GL1G/00040548/2
 1. Aktem notarialnym Rep. A nr 2822/2017 z 28 grudnia 2017 r. na działce nr 1546, obręb Nowe Miasto, KW nr GL1G/00035208/9 położonej przy ul. Zygmunta Starego 37C, ustanowiona została odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu pasem biegnącym wzdłuż południowej granicy działki nr 1546 z działką nr 1544/2 i 1544/1, o szerokości ok. 3,00 m i długości o. 10,00 m, na rzecz każdoczesnych właścicieli garaży usytuowanych na działce nr 1544/1, obręb Nowe Miasto, położonej na płn. od ul. Nowy Świat, KW nr GL1G/00032010/3, pod warunkiem ich wyodrębnienia.
 • UPRAWIENIA:
 1. Na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali usytuowanych na nieruchomości Zygmunta Starego 37C została ustanowiona służebność polegająca na obciążeniu działek nr 1545/2, 1544/3, obręb Nowe Miasto, zapisanych w KW GL1G/00032010/3, położonych na płn. od ul. Nowy Świat, odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu, pod warunkiem ich wyodrębnienia. Przedmiotowa nieruchomość biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1545/2 z działką nr 1545/1 i stanowi pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 7,5 m oraz wzdłuż północnej granicy działki nr 1544/3 z działką nr 1546 w kierunku budynku przy ul. Zygmunta Starego 37C i stanowi pas o szerokości 3,5 m i długości 16,00 m, w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W związku z powyższym nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić jednorazową opłatę w wysokości 1085,89 zł (brutto).
 2. Uprawnienie z nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu na działce nr 1552/3, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą GL1G/00019838/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek oznaczonych numerami 1545 (aktualnie 1545/1 i 1545/2) i 1546, wchodzących w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00035208/9.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 11 października 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 7 października 2022 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 198 300,00 zł
Wadium: 19 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 1990,00 zł


o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 37C

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 25,46 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – pomieszczenie gospodarcze: 12,56 m2, komórka: 2,11 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój, komórka
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 125/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1545/1, 1546, 1551 o łącznej powierzchni 782 m², obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00035208/9
 • OBCIĄŻENIA:
 1. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu na działce nr 1545 (aktualnie 1545/1 i 1545/2) wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00035208/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek oznaczonych numerami 1539/1 i 1543/1, stanowiących nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GL1G/00106006/2 oraz działki nr 1543/2, objętej księgą wieczystą GL1G/00035592/7. Przedmiotowa droga biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1545 (aktualnie 1542/2) z działką nr 1977 i stanowi pas o szerokości około 4 metrów i długości około 8 metrów oraz wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1544/3 z działką nr 1543/2 i stanowi pas o szerokości około 4 metrów i długości około 15 metrów.
 2. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1546 wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW GL1G/00035208/9 w zakresie przewodów wodociągowych o średnicy 63 mm o długości 3,79 m, o średnicy 50 mm o długości 4,57 m oraz o średnicy 40 mm o długości 5,95 m wraz ze związaną z nimi strefą ochronną, zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 27,11 m2 oraz na działce nr 1551, wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą w zakresie sieci wodociągowej o średnicy 63 mm o długości 5,23 m, wraz ze strefą ochronną, zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 10,68 m2 – gdzie całkowita powierzchnia gruntu, którą obejmuje służebność przesyłu na działkach oznaczonych numerami 1546 i 1551 wynosi 37,79 m2, polegająca w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających przez te działki urządzeń przesyłowych, wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością.
 3. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu o następującym przebiegu:
 • wzdłuż północnej granicy działki nr 1545/2 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032497/0 z działką nr 1545/1 (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 7,5 m w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem),
 • wzdłuż północnej granicy działki nr 1544/3 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032010/3 z działką nr 1546 w kierunku budynku przy ul. Zygmunta Starego 37C (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości 16 m w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem),
 • po działce nr 1546 objętej niniejszą księgą wieczystą wzdłuż południowej granicy działki w kierunku budynku przy ul. Zygmunta Starego 37B (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 9,5 m) i po działce nr 1544/1 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032010/3 równolegle do budynku garaży usytuowanych na działce numer 1541, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działki numer 1541 i 1547, objęte księgą wieczystą numer GL1G/00040548/2.
 • UPRAWIENIA:
 1. Na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali usytuowanych na nieruchomości przy ul. Zygmunta Starego 37C została ustanowiona służebność polegająca na obciążeniu działek nr 1545/2, 1544/3, obręb Nowe Miasto, zapisanych w KW GL1G/00032010/3 położonych na płn. od ul. Nowy Świat, odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu, pod warunkiem ich wyodrębnienia. Przedmiotowa nieruchomość biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1545/2 z działką nr 1545/1 i stanowi pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 7,5 m oraz wzdłuż północnej granicy działki nr 1544/3 z działką nr 1546 w kierunku budynku przy ul. Zygmunta Starego 37C i stanowi pas o szerokości 3,5 m i długości 16,00 m, w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W związku z powyższym nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić jednorazową opłatę w wysokości 1085,89 zł (brutto).
 2. Uprawnienie z nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu na działce nr 1552/3, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą GL1G/00019838/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek oznaczonych numerami 1545 (aktualnie 1545/1 i 1545/2) i 1546, wchodzących w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00035208/9.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 11 października 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 7 października 2022 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 107 500,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1080,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. JANA ŚLIWKI 27

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 25,94 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie pomocnicze, z dostępem do WC znajdującego się na klatce schodowej (stanowiącego część wspólną nieruchomości)
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 32/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843 i 1111/1 o łącznej powierzchni 1907 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00052591/5
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 października 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 11 października 2022 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 98 500,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Minimalne postąpienie: 990,00 zł


o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy ul. JANA ŚLIWKI 27

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 54,13 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie pomocnicze, przedpokój, z dostępem do WC (stanowiącego część wspólną nieruchomości) znajdującego się na klatce schodowej – z wejściem z drugiej klatki schodowej
 • KONDYGNACJA: poddasze
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 66/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843 i 1111/1 o łącznej powierzchni 1907 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00052591/5
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 października 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 11 października 2022 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 187 800,00 zł
Wadium: 18 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1880,00 zł


o godz. 13.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy al. KORFANTEGO 9

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 99,38 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 7,35 m2
 • SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnie, spiżarnia, łazienka, WC, schowek, przedpokój
 • KONDYGNACJA: poddasze
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 91/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 536 o powierzchni 1081 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00043477/4
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 14 października 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 12 października 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 421 200,00 zł
Wadium: 42 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 4220,00 zł


* Miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul, Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 18 października 2022 r. wadium na konto ZGM, MILLENIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 18 października 2022 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  • kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) o:
   • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
   • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
  • w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  • w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy – w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>