SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 2.10.2023 r.: ul. GRUSZCZYŃSKIEGO/garaż nr 6, ul. OLCHOWA/garaż nr 1, ul. OLCHOWA/garaż nr 2

Opublikowane: 31.08.2023

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
2 października 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 6 usytuowanego w okolicy ul. GRUSZCZYŃSKIEGO

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do 10 marca 2110 r.
 • POWIERZCHNIA GARAŻU: 13,90 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: garaż do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 7/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 165/1 i 165/2 o łącznej powierzchni 259 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00033437/9
 • UPRAWNIENIA: nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej na zasadzie służebności. Każdoczesnym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00033437/9 przysługują następujące uprawnienia:
  • nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po nieruchomości oznaczonej jako działka nr 167 (obręb Stare Miasto) objętej księgą wieczystą nr GL1G/00028440/5 w miejscu istniejącego przejazdu,
  • nieograniczona w czasie służebności drogi – przejścia i przejazdu w miejsce istniejącego przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 165/3 (obręb Stare Miasto) objętej księgą wieczystą nr GL1G/00110527/1.
   Powyższe służebności zostały ustanowione za jednorazowym wynagrodzeniem, a opłata z tego tytułu, przypadająca na właścicieli garażu nr 6, po waloryzacji wynosi 1933,66 zł netto, co po powiększeniu o należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. 444,74 zł, daje kwotę 2378,40 zł brutto.
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest obciążona nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością drogi po działce nr 68/5 (obecnie po podziale 165/1 i 165/2, obręb Stare Miasto) objętej ww. księgą wieczystą na rzecz każdoczesnych właścicieli garaży znajdujących się na działkach nr 73/15 (obecnie 163, obręb Stare Miasto, KW nr GL1G/00072524/1) i 73/16 (obecnie 162, obręb Stare Miasto, KW nr GL1G/00040139/2), względnie wieczystych użytkowników tychże działek, pasem szerokości 3 m biegnącym przez całą długość działki nr 68/5 (obecnie po podziale 165/1 i 165/2), równolegle do wschodnio-południowej granicy działki nr 68/5 (obecnie po podziale 165/1 i 165/2) o odległości 1 m do niej, a następnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 68/5 (obecnie po podziale 165/1 i 165/2) w odległości 1 m do niej.
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 1% w przypadku niewykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą; 3% w przypadku wykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344)
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 września 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 18 września 2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 31 500,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 1608,75 zł + 370,01 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 1978,76 zł
Wadium: 6300,00 zł
Minimalne postąpienie: 320,00 zł


o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 1 usytuowanego w przy ul. OLCHOWEJ

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 10,46 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 27/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 785 o powierzchni 217 m², obręb Sikornik, KW GL1G/00035552/5
 • UWAGI: dojazd do nieruchomości nie został prawnie uregulowany
 • OBCIĄŻENIA: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi prowadząca pasem o szerokości 1,50 metra biegnącym od ul. Olchowej nr 18 wzdłuż całej długości granicy działek nr 15/2 (aktualnie 784), objętej księgą wieczystą KW GL1G/00023009/7 i 213/2 (aktualnie 785), objętej niniejszą księgą wieczystą, do garażu położonego na działce nr 213/1 (aktualnie 783), objętej księgą wieczystą GL1G/00078487/1, na rzecz każdoczesnego właściciela tego garażu.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 września 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 19 września 2023 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 29 200,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Minimalne postąpienie: 300,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 usytuowanego w przy ul. OLCHOWEJ

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 10,68 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 28/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 785 o powierzchni 217 m², obręb Sikornik, KW GL1G/00035552/5
 • UWAGI: dojazd do nieruchomości nie został prawnie uregulowany
 • OBCIĄŻENIA: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi prowadząca pasem o szerokości 1,50 metra biegnącym od ul. Olchowej nr 18 wzdłuż całej długości granicy działek nr 15/2 (aktualnie 784), objętej księgą wieczystą KW GL1G/00023009/7 i 213/2 (aktualnie 785), objętej niniejszą księgą wieczystą, do garażu położonego na działce nr 213/1 (aktualnie 783), objętej księgą wieczystą GL1G/00078487/1, na rzecz każdoczesnego właściciela tego garażu.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 września 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 19 września 2023 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 29 800,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Minimalne postąpienie: 300,00 zł


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 26 września 2023 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 26 września 2023 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
 1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) o:
 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>