SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 2.01.2023 r.: ul. PSZCZYŃSKA 1A/15, ul. PONIATOWSKIEGO 1/15, ul. ZWYCIĘSTWA 33/IV

Opublikowane: 01.12.2022

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
2 stycznia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ul. PSZCZYŃSKIEJ 1A

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 82,43 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 10,39 m²
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, komórka
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 82/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Pszczyńska 1-1A, działki nr 335 i 337 o łącznej powierzchni 613 m², obręb Politechnika, KW GL1G/00034001/1
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 10 października 2022 r. i 21 listopada 2022 r.  nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 grudnia 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 15 grudnia 2022 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 228 800,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2290,00 zł


o godz. 9.30 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ul. PONIATOWSKIEGO 1

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 94,20 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 2 piwnice: 2,84 m² i 2,12 m²
 • SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka z WC, pomieszczenie pomocnicze, 3 przedpokoje
 • KONDYGNACJA: IV piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 40/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dąbrowskiego 57-Poniatowskiego 1, działka nr 791 o powierzchni 1106 m², obręb Zatorze, KW GL1G/00032083/5
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 10 października 2022 r. i 21 listopada 2022 r.  nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 grudnia 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 15 grudnia 2022 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 265 700,00 zł
Wadium: 13 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 2660,00 zł


o godz. 10.00 rozpocznie się V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV usytuowanego w budynku przy ul. ZWYCIĘSTWA 33

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 23,72 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 15/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zwycięstwa 33, działka nr 117 o powierzchni 476 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00021087/3
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 6 czerwca 2022 r., 25 lipca 2022 r., 3 października 2022 r. oraz 21 listopada 2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 grudnia 2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 15 grudnia 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 47 900,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Minimalne postąpienie: 480,00 zł


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 27 grudnia 2022 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 27 grudnia 2022 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego
  następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  • kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) o:
   • numerze konta na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
   • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
  • w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  • w przypadku spółek prawa cywilnego - poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>