SPRZEDAŻ - przetargi na sprzedaż lokali - 18.12.2023 r.: ul. CHORZOWSKA 40/II, ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 24/1

Opublikowane: 16.11.2023

<![CDATA[

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
18 grudnia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 11.30 rozpocznie się V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy ul. CHORZOWSKIEJ 40

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 106,49 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: parter: 2 pomieszczenia, WC, korytarz; piwnica: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter, piwnica
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 55/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chorzowska 38, 40, działka nr 127 o powierzchni 883 m², obręb Kolej, KW GL1G/00055800/5
 • OBCIĄŻENIA: nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 127 objętej niniejszą księgą wieczystą, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 117 objętej KW GL1G/00038289/1, działki nr 125 objętej KW GL1G/00055799/4, działki nr 126 objętej KW GL1G/00038294/9.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 8 maja 2023 r., 26 czerwca 2023 r., 21 sierpnia 2023 r., 9 października 2023 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 grudnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 4 grudnia 2023 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 203 300,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 2040,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 24

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 88,17 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 77/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Bł. Czesława 24; Paulińska 1, działka nr 294 o powierzchni 450 m², obręb Kolej, KW GL1G/00024554/9
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 28 sierpnia 2023 r., 23 października 2023 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 8 grudnia 2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 5 grudnia 2023 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 227 040,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 2280,00 zł


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 12 grudnia 2023 r. wadium na konto ZGM, MILLENNIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: ,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 12 grudnia 2023 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
   • oświadczenie, że osoby biorące udział w przetargu nie są osobami wymienionymi w art. 24fa.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 i 572 z poźn. zm.)**,
   • numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
   • dane personalne (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
  2. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  3. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. Spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji.

** Art. 24fa. 1. Wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą:
2) nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osobą prawną.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia ewentualnych kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 84/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM w Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

]]>