SPRZEDAŻ - działki nr: 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 oraz 538/3, obręb Ligota Zabrska

Opublikowane: 28.09.2022

<![CDATA[

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
ogłasza
IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

29 listopada 2022 r. o godz.11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206* odbędzie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 537/1 o pow. 0,0569 ha, 537/2 o pow. 0,9519 ha, 537/3 o pow. 0,0431 ha, 538/1 o pow. 0,0758 ha, 538/2 o pow. 1,1070 ha, 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb Ligota Zabrska, zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 14 300 000,00 zł
Wadium: 1 430 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 143 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

mapa

 • I ustny przetarg nieograniczony odbył się 22 marca 2022 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
 • II ustny przetarg nieograniczony odbył się 7 czerwca 2022 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
 • III ustny przetarg nieograniczony odbył się 12 września 2022 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

 • działka nr 537/1 o pow. 0,0569 ha, obręb Ligota Zabrska;
 • działka nr 537/2 o pow. 0,9519 ha, obręb Ligota Zabrska;
 • działka nr 537/3 o pow. 0,0431 ha, obręb Ligota Zabrska;
 • działka nr 538/1 o pow. 0,0758 ha, obręb Ligota Zabrska;
 • działka nr 538/2 o pow. 1,1070 ha, obręb Ligota Zabrska;
 • działka nr 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb Ligota Zabrska.

Przedmiotowe działki posiadają użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz zapisane są w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4.
Łączna powierzchnia gruntu: 2,2759 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Miasta Gliwice, przy granicy z Miastem Zabrze, w odległości ok. 5 km od centrum Gliwic, przy autostradzie A1 i A4, w pobliżu drogi krajowej nr 44. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi Centrum Handlowe „Europa Centralna” oraz tereny przemysłowe.
Granice nieruchomości tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren stanowi zieleń niezagospodarowana, częściowo zadrzewiony. W północnej części nieruchomości biegnie droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej.

W zasięgu nieruchomości przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:

 • sieć gazowa,
 • sieć kanalizacyjna,
 • sieć elektroenergetyczna,
 • sieć wodociągowa,
 • sieć telekomunikacyjna.

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

Zgodnie z mapą zasadniczą, na działkach nr 537/3 i 538/3 zlokalizowany jest kolektor deszczowy kd 2000-n mm, który na mapie zaznaczony jest jako nieczynny. Na działkach nr 537/2 i 538/2 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd 200 mm wraz z infrastrukturą odwodnieniową, dodatkowo na działce nr 538/2 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd 180 mm i w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Działki stanowią przedmiot sprzedaży wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą odwodnieniową.

W przypadku konieczności usunięcia zieleni wysokiej może być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice.

Skomunikowanie nieruchomości winno odbywać się poprzez istniejący układ drogowy obsługujący centrum handlowe „Europa Centralna”. Dojazd możliwy jest przez ul. Pszczyńską w kierunku południowym, poprzez działki nr 473, 474, obr. Nowe Gliwice oraz 540/1, obr. Ligota Zabrska, które pozostają w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz działki nr 182/2 i 184/38 (powiat gliwicki, gmina Gierałtowice, obr. Przyszowice).

Obciążenia nieruchomości:

 • Nieograniczona w czasie służebność drogi na działkach nr 537/1, 537/2, 538/1 i 538/2, obr. Ligota Zabrska - przechodu i przejazdu - w pasie o zmiennej szerokości od 15,5 m do 27,4 m, której łączna powierzchnia wynosi 0,2269 ha - na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących działki nr: 534, 535, 536 (GL1G/00107575/8), 533/2, 533/4 (GL1G/00107576/5), 532, 531/2 (GL1G/00107577/2), 539/2 (GL1G/00107579/6), 540/2 (GL1G/00107578/9).
 • Nieograniczona w czasie służebność gruntowa na działce nr 538/2, obr. Ligota Zabrska, polegająca na możliwości pozostawienia oraz dostępu do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (przepompowni i separatora kanalizacji deszczowej) na powierzchni około 42,40 m2, gdzie szerokość pasa gruntu objętego służebnością wynosi 5,30 m, a jego długość wynosi 8 m - na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 534, 535 i 536, obr. Ligota Zabrska (KW nr GL1G/00107575/8).

Pełne treści służebności zapisane są w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4 w dziale III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystej na stronie: ekw.ms.gov.pl

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu w granicach, którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła „Gliwice-Sośnica” (uchwała IX/114/2011 z 2 czerwca 2011 r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
01UCP, co oznacza: tereny zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz obiektów produkcyjnych i magazynów.
Dla przedmiotowego terenu ustala się następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe
a) usługi: handlu detalicznego i hurtowego, w tym obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, kultury, sportu i rekreacji, administracji w tym biura, oraz stacje paliw,
b) obiekty produkcyjne,
c) magazyny;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nie wymienione w pkt 1 lit. a, z zastrzeżeniem §6 ust. 8, składy, zagospodarowanie towarzyszące takie jak: place, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ww. planem, przedmiotowe działki znajdują się w granicach terenu górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu.
Dodatkowo, działki znajdują się w granicach terenu, na którym wysokość obiektów budowlanych nie może przekroczyć wysokości bezwzględnej 298,75 m n.p.m., w związku z występowaniem przestrzeni ograniczających lotniska „Gliwice”, a na rysunku planu oznaczono przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy, sieci uzbrojenia terenu oraz strefę wjazdu.

Ponadto, przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, na terenie przeznaczonym pod inwestycje, poza terenem korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.

Stosownie do informacji uzyskanej przez Polską Grupę Górniczą do końca 2042 r. nie prognozuje się wystąpienia wpływów eksploatacji górniczej KWK „Sośnica”. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni, które będą oddziaływały na zabudowę w „I” stopniu.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi). Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem 6a Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 1 430 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2, 538/3 obręb Ligota Zabrska, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 22 listopada 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości;
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie;
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu;
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
  Powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba, że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.
 • w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności należy okazać odpowiednio: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba, że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4974/21 z 8 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 537/1 o pow. 0,0569 ha, 537/2 o pow. 0,9519 ha, 537/3 o pow. 0,0431 ha, 538/1 o pow. 0,0758 ha, 538/2 o pow. 1,1070 ha, 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00038761/4, położonej na wschód od ul. Pszczyńskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 29 grudnia 2022 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości - zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą nr XXVI/496/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2012 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4974/21 z 8 listopada 2021 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu. Ponadto, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie ogólnopolskiej – Gazeta Prawna oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice.

7.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>