SPRZEDAŻ - działki nr 415 i 416, obręb Bojków, ul. Knurowska-1

Opublikowane: 16.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

24 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Knurowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 415 i 416, obręb Bojków, o łącznej powierzchni 0,5915 ha. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1G/00036906/9 i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 1 768 000,00 zł
Wadium: 177 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 17 680,00 zł

Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXVI/753/2022 z 12 maja 2022 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7242/23 z 23 stycznia 2023 r.

mapa_415_416_Bojkow-1

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 415, obręb Bojków, o powierzchni 0,3702 ha, użytki: RIIIa – grunty orne (0,1349 ha), PsIII – pastwiska trwałe (0,1818 ha), B – tereny mieszkaniowe (0,0535 ha), księga wieczysta nr GL1G/00036906/9;
 • działka nr 416, obręb Bojków, o powierzchni 0,2213 ha, użytki: RIIIa – grunty orne (0,2113 ha), PsIII – pastwiska, trwałe (0,0100 ha), księga wieczysta nr GL1G/00036906/9.
  Łączna powierzchnia gruntu: 0,5915 ha.

2. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Knurowskiej. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe oraz pola uprawne.
Działki nr 415 i 416, obręb Bojków, stanowią teren płaski, wykorzystywany na cele rolnicze, o nieregularnym kształcie. Przedmiotowe działki objęte są umową dzierżawy zawartą od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2023 r. do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na uprawy rolne.
Przez północną część działek przebiega sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna. W ul. Knurowskiej zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna i elektroenergetyczna.
W granicach działek może przechodzić sieć drenarska lub inne systemy odwodnienia, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególna uwagę. W przypadku ich uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej infrastrukturę drogową, będącej na majątku miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca. W północno-zachodniej części działki nr 415, obręb Bojków, zlokalizowany jest osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau), który nie jest w administrowaniu Miasta Gliwice.
Odwodnienie terenu działek w gestii przyszłego nabywcy.
Na terenie działek nr 415 i 416, obręb Bojków, występują użytki rolne klasy RIIIa i PsIII, które wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Decyzję taką należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę. Ponadto w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów, należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody.
Obsługa komunikacyjna terenu może zostać ograniczona wyłącznie do relacji prawoskrętów – niniejsze determinować będzie analiza widoczności przy wjeździe na ul. Knurowską, lokalizacja ewentualnego zjazdu oraz szczegółowy charakter zabudowy oraz prognozowane natężenie ruchu kołowego. Ewentualna realizacja na przedmiotowym terenie nowej inwestycji powinna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach o wydanie opinii dotyczącej włączenia działek do drogi publicznej, a następnie uzyskaniem zgody na lokalizację zjazdu, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z nieruchomości do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od natężenia oraz struktury ruchu, które będzie generowała dana inwestycja.

3. Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Działki nr 415, 416, obręb Bojków, położone są na terenie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową granicą miasta. Przedmiotowy plan został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVI/790/2018 z 22 marca 2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 3 kwietnia 2018 r., poz. 2093.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
2MN/U – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy.
Dla ww. terenu ustalone zostało przeznaczenie podstawowe:

 1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. usługi nieuciążliwe.

Na rysunku planu widoczna jest nieprzekraczalna linia zabudowy.
Obszar planu położony jest w granicach złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej pokładom węgla nr WK 345 o nazwie Knurów oraz w granicach terenu i obszaru górniczego „Knurów”. Ponadto, przedmiotowe działki znajdują się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz w strefie 5 km od granicy lotniska, w której zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, poza terenem korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 177 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 415 i 416, obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 18 maja 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość jest nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuję ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7242/23 z 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6378/2022 z 8 sierpnia 2022 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 415 i 416, obręb Bojków, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00036906/9, położonej w Gliwicach przy ul. Knurowskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta Gliwice. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 23 czerwca 2023 r.

7.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.4. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXVI/753/2022 z 12 maja 2022 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7242/23 z 23 stycznia 2023 r.

7.6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16:00; czw: 08:00-17:00; pt: 08:00-15:00 lub telefonicznie: (32) 338-64-11, (32) 338-64-09, (32) 338-64-12, (32) 338-64-41.

7.7. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie ogólnopolskiej („Dziennik Gazeta Prawna”) oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>