SPRZEDAŻ - działki: nr 248/1, nr 248/2 oraz nr 249, obręb Czechowice Zachód, ul. Nad Łąkami

Opublikowane: 06.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

15 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowane działki: nr 248/1 o pow. 0,0604 ha, obręb Czechowice Zachód, nr 248/2 o pow. 0,3090 ha, obręb Czechowice Zachód oraz nr 249 o pow. 0,0610 ha, obręb Czechowice Zachód; zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00044877/5. Działki położone są w Gliwicach przy ul. Nad Łąkami i stanowią własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 097 460,00 zł
Wadium: 109 750,00 zł
Minimalne postąpienie: 10 980,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 8 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul.Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.

mapa_248_1_Czechowice-1

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • 248/1 o pow. 0,0604 ha, obręb Czechowice Zachód, użytek dr – droga,
 • 248/2 o pow. 0,3090 ha, obręb Czechowice Zachód, użytek RIVa, RIVb – grunty orne,
 • 249 o pow. 0,0610 ha, obręb Czechowice Zachód, ŁVI – łąki trwałe;
  zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00044877/5, o łącznej powierzchni 0,4304 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowe działki położone są w północnej części miasta, w odległości około 10 km od centrum, w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 901. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w odległości 200 metrów. W sąsiedztwie działek znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni oraz tereny rolne. Działka 248/1 stanowi drogę gruntową i ma kształt wydłużony, pozostała część nieruchomości stanowi zieleń nieuporządkowaną, kształt nieregularny. Przez działkę 248/1 przebiega sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa. Wzdłuż ul. Nad Łąkami biegnie sieć teletechniczna.
Planowany dojazd do drogi publicznej ul. Nad Łąkami odbywać się będzie po działce nr 248/1 (własność Gminy Gliwice) i 253, obręb Czechowice Zachód, na której została ustanowiona nieograniczona służebność przechodu i przejazdu o długości 210 m i szerokości 3 m.
Ponadto działka 248/1 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz PWiK Gliwice oraz służebnością drogi na rzecz właścicieli działki 253, obręb Czechowice Zachód.
Natomiast dojazd do nieruchomości prywatnych leżących wzdłuż dz. nr 248/1, tj. dz. 247/1, 247/2, 247/3, 254/1 i 254/2, obręb Czechowice Zachód, zostanie zabezpieczony poprzez ustanowienie przez nabywcę nieodpłatnej służebności drogowej przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 248/1 zlokalizowany jest fragment kanalizacji deszczowej kd 400 mm, stanowiący zarurowany odcinek rowu otwartego. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. Ponadto przyszły nabywca zobowiązany jest do udostepnienia terenu, w celu przeprowadzenia naprawy, modernizacji lub remontu przedmiotowej kanalizacji.
Na dz. 249 znajduje się rów, który jest rowem otwartym i stanowi jedyny system odwodnienia budynków oraz działek znajdujących się w jego obrębie. Rów ten stanowi część ekosystemu wodnego dzielnicy Czechowice, która nie ma kanalizacji deszczowej, zatem należy bezwzględnie utrzymywać prawidłowy przebieg i drożność tego rowu. W związku z tym konieczne będzie ustanowienie przez nabywcę na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej służebności gruntowej w celu bieżącego utrzymania i konserwacji przedmiotowego rowu.

Ponadto przyszły nabywca musi zachować poniższe warunki techniczne:
1) nie można wykonywać żadnych prac w odległości 1,5 m od skarpy rowu,
2) wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie rowu wykonywać w sposób nienaruszający jego konstrukcji oraz niezakłócający swobodnego przepływu wód,
3) obowiązuje zakaz grodzenia w odległości 1,5 m od skarpy rowu,
4) należy umożliwić swobodny dostęp do ww. rowu.

Przedmiotowy rów nie może być orurowany, z uwagi na fakt, że mogłoby to prowadzić do podtapiania terenu, na którym znajduje się rów jak również terenów przyległych.
Ponadto odwodnienie terenu działek leży w gestii przyszłego nabywcy.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Usunięcie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Ponadto planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody. W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położone są działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 248/1, 248/2, 249, obręb Czechowice Zachód, położone są na terenie, na którym od 31 maja 2014 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice” (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 248/2, obręb Czechowice Zachód oraz południowa część działki nr 248/1, obręb Czechowice Zachód, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: 7MNn – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe. Północna część działki nr 248/1, obręb Czechowice Zachód, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 5MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące. Działka nr 249, obręb Czechowice Zachód, znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: 3ZP, 4ZP – co oznacza: tereny zieleni urządzonej, 13WSc – co oznacza: tereny wód powierzchniowych – cieki. Ponadto w § 9 ust. 2 pkt 3 ww. planu ustalono zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic terenów o symbolu WSc.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 15 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 109 750,00,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. 248/1, 248/2 oraz 249, obręb Czechowice Zachód, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 8 maja 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6524/2022 z 12 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 248/1, 248/2 oraz 249, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach przy ul. Nad Łąkami, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 14 czerwca 2023 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6524/2022 z 12 września 2022 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>