SPRZEDAŻ - działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, ul. Lubelska-1

Opublikowane: 24.11.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

31 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, KW GL1G/00018855/4, w rejonie ul. Lubelskiej.

Cena wywoławcza  nieruchomości: 1 700 000,00 zł
Wadium: 170 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 17 000,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Nieruchomość obejmująca działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5951/2022 z 18 maja 2022 r. oraz uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIV/244/2020 z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. nieruchomości.
I przetarg odbył się 26 października 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

mapa_ogloszenie_193_Kozłowka

Zestawienie powierzchni i użytków poszczególnych działek:

nr działki powierzchnia [ha] użytek powierzchnia użytku [ha]
188 0,0131

B

0,0131
191 0,0259 B 0,0259
193/1 0,0980 RIVb 0,0790
PsIV 0,0190
193/2 0,0637 RIVb 0,0637
193/3 0,0698 RIVb 0,0698
193/4 0,0705 RIVb 0,0705
193/5 0,0711 RIVb 0,0711
193/6 0,0717 RIVb 0,0717
193/7 0,0719 RIVb 0,0357
PsIV 0,0362
193/8 0,0714 PsIV 0,0714

Opis nieruchomości
Działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188 obręb Kozłówka, o powierzchni 0,6271 ha, stanowią teren niezabudowany, położone są w zachodniej części miasta w odległości ok 9 km od centrum. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. Działki nr 193/1, 191, 188 mają kształt wąski, wydłużony i stanowią drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej. Pozostałe działki tworzą szereg działek w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren częściowo ogrodzony, z zielenią niską i pojedynczymi drzewami.
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do drogi publicznej, tj. ul. Lubelskiej po poszerzeniu drogi wewnętrznej do normatywnej szerokości lub zapewnienia dojazdu po innych działkach. Zapewnienie dojazdu nastąpi kosztem i staraniem przyszłego nabywcy.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci. W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na nią zwrócić szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Obciążenia nieruchomości
Nieruchomość jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu od dz. nr 191 do działki nr 197, po działkach 193/1 i 193/8, obręb Kozłówka oraz nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz PWiK w Gliwicach.
Ponadto nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnych nieograniczonych w czasie służebności przechodu i przejazdu po działkach nr 188 i 191, obręb Kozłówka, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 190, 192, 197, 198, obręb Kozłówka.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIV/358/2016 z 17 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący działki 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, obręb Kozłówka, został oznaczony symbolem:
3MN co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.

Dla ww. terenu ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 2. przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

Natomiast teren obejmujący działki 193/1, 191, 188 obręb Kozłówka, został oznaczony symbolem:
1KDW – co oznacza tereny dróg wewnętrznych.

Dla ww. terenu ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. ciągi piesze i rowerowe,
  2. zieleń uzupełniająca,
  3. uzbrojenia terenu.

Przedmiotowe działki znajdują się w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne (niezaliczone do pasów dróg publicznych) nie są objęte przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 170 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z zaznaczeniem: „Przetarg ustny nieograniczony, teren przy ul. Lubelskiej, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 24 stycznia 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miasta Gliwice nr XIV/358/2016 z 17 marca 2016 r. oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5951/2022 z 18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, KW nr GL1G/00018855/4, położonej w Gliwicach przy ul. Lubelskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości oraz uchylenia zarządzenia nr PM-2848/2020 z 1 października 2020 r., nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 2 marca 2023 r.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

4. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

5. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

6. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

8. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

9. Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>