SPRZEDAŻ - działki nr 141, 146 i 1255 oraz nr 1254, obręb Stare Gliwice, ul. Kozielska

Opublikowane: 27.04.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości

5 lipca 2023 r. o godz. 12.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości, położonego w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, obejmującego niezabudowane działki nr 141, 146 i 1255, obręb Stare Gliwice, zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00022026/5 oraz działkę nr 1254, obręb Stare Gliwice, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00023961/8. Łączna powierzchnia przedmiotowego kompleksu nieruchomości wynosi 0,1268 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 492 400,00 zł
Wadium: 49 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 4930,00 zł

Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Kompleks nieruchomości przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7021/2022 z 6 grudnia 2022 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213) oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2023 r., poz. 344).

mapa_141_146

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 5 kwietnia 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

 • działka nr 141, obręb Stare Gliwice, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0122 ha, księga wieczysta nr GL1G/00022026/5;
 • działka nr 146, obręb Stare Gliwice, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0062 ha, księga wieczysta nr GL1G/00022026/5;
 • działka nr 1254, obręb Stare Gliwice, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0018 ha, księga wieczysta nr GL1G/00023961/8;
 • działka nr 1255, obręb Stare Gliwice, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,1066 ha, księga wieczysta nr GL1G/00022026/5.

2. Opis nieruchomości
Działki nr 141, 146, 1254 i 1255, obręb Stare Gliwice, położone są przy ul. Kozielskiej w Gliwicach, w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa oraz tereny niezabudowane.
Przedmiotowe działki stanowią teren niezabudowany, zakrzewiony, z pojedynczymi drzewami, o kształcie zbliżonym do prostokąta. W przypadku konieczności usunięcia drzew/krzewów należy stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody.
W pobliżu kompleksu nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa. W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, będącej na majątku Miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Na działkach nr 1255 i 1254, obręb Stare Gliwice (w granicy działki od strony ul. Kozielskiej) znajduje słup podtrzymujący sieć napowietrzną skojarzoną (wraz z punktem oświetleniowym), będący własnością firmy TAURON (punkt oświetleniowy stanowi element miejskiej sieci oświetleniowej). W rejonie działek nr 1254 i 1255, obręb Stare Gliwice, planowana jest inwestycja polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kozielskiej. Ponadto na działkach nr 1254 i 1255 od strony ul. Kozielskiej zlokalizowane są dwie studzienki kanalizacyjne, a w granicy działek z ul. Kozielską przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna.
Skomunikowanie kompleksu nieruchomości powinno odbywać się do drogi publicznej ul. Kozielskiej nowym zjazdem. Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach lub zmiana sposobu ich zagospodarowania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działek do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.

3. Obciążenia nieruchomości
Działki nr 1254 i 1255, obręb Stare Gliwice, obciążone są nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach:

 • na działce nr 1255 – w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm o długości 0,86 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1 m z każdej strony urządzenia, tj. o powierzchni strefy ochronnej wynoszącej 4,00 m2;
 • na działce nr 1254 – w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm o długości 0,91 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1 m z każdej strony urządzenia, tj. o powierzchni strefy ochronnej wynoszącej 2,71 m2;
  polegającą w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez te działki urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością oraz obowiązku każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z ww. przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.

4. Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Działki nr 141, 146, 1254, 1255, obręb Stare Gliwice, położone są na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice” (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXXVIII/832/2018 z 4 czerwca 2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 21 czerwca 2018 r., pod pozycją 3935).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
9MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla ww. terenów obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie terenu:
  1. podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  2. uzupełniające – usługi nieuciążliwe;
 2. zasady zagospodarowania terenu:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej,
  2. ustala się urządzanie usług nieuciążliwych wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych jako lokale użytkowe.

Zgodnie z § 4 pkt 3 lit a) ww. planu m. in. na terenach MN dopuszcza się:

„a) lokalizację:

 • dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych lub dróg rowerowych,
 • budynków gospodarczych, budynków pomocniczych, garaży,
 • zieleni towarzyszącej,
 • obiektów małej architektury,
 • terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 • szyldów”.

Ww. działki są położone w granicach:

 • złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK,
 • GZWP nr 330 Zbiornik Gliwice,

a na rysunku planu uwidoczniona została nieprzekraczalna linia zabudowy.

Planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym i ustawą o odpadach.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią ksiąg wieczystych, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, w granicach którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 5 lipca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

6. Wadium
Wadium w wysokości 49 300,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, działki nr 141, 146, 1254, 1255, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 28 czerwca 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • okazanie aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności;
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba, że pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

8. Dodatkowe informacje
8.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7021/2022 z 6 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 141, 146, 1254 i 1255, obręb Stare Gliwice, położonego w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowego kompleksu nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 4 sierpnia 2023 r.

8.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

8.4. Kompleks nieruchomości został przeznaczony do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7021/2022 z 6 grudnia 2022 r.

8.5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

8.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

8.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

8.9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>