SPRZEDAŻ - działka nr 915, obręb Bojków, ul. Zielna

Opublikowane: 06.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

16 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 915 o pow. 0,2493 ha, obręb Bojków, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00037301/5. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Zielnej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 848 990,00 zł
Wadium: 84 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 8490,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

mapa_915

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 915 o pow. 0,2493 ha, obręb Bojków, KW nr GL1G/00037301/5, użytki: RIIIb – grunty orne, (0,2109 ha), PsIII – pastwiska trwałe (0,0384 ha).

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Zielnej w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum miasta, ok. 2 km od drogi krajowej nr 78 oraz ok. 3 km od wjazdu na autostradę A4. Sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne i tereny niezabudowane. Teren działki stanowi zieleń niska, nieuporządkowana. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
W zasięgu działki przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna oraz gazowa.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Na przedmiotowej działce, na mapie zasadniczej uwidoczniony jest rów niebędący w administrowaniu Miasta Gliwice. Rów stanowi element odwodnienia przedmiotowej działki, jak również działek sąsiadujących nr 913/1 i 921/2. Przyszły nabywca w razie wykonywania prac musi zwrócić szczególną uwagę na niniejszy rów, wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie rowu musi wykonywać w sposób nienaruszający jego konstrukcji oraz niezakłócający swobodnego przepływu wód, rowu nie można zasypać. Naruszenie konstrukcji rowu mogłoby w przyszłości prowadzić do podtopień na niniejszej działce.
Istnieje możliwość zarurowania istniejącego rowu w celu np. przejezdności – wymaga to opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania zgody wodnoprawnej zgodnie z art. 389 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przy zarurowaniu rowu na wnioskowanym odcinku, należy wykonać bilans zlewni ciążącej do rowu. W przypadku istniejących wlotów do rowu na odcinku planowanego zarurowania, należy przebudować wszystkie istniejące podłączenia do rowu, w tym dreny. W przypadku wystąpienia przekroczeń projektowanym zarurowaniem z istniejącym uzbrojeniem, należy projekt uzgodnić z dysponentem istniejącej sieci.
W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzyskać w PWiK Gliwice, Dział Gospodarowania Wodami, tel. 32/428-44-44.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Zabudowa działki wymagać będzie wyłączenia z produkcji rolnej, ponadto na usunięcie zieleni wysokiej należy uzyskać zezwolenie Prezydenta Miasta Gliwice. W przypadku dodatkowych pytań dot. wyłączenia gruntu z produkcji rolnej informację można uzyskać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
Skomunikowanie działki winno odbywać się poprzez ul. Zielną (działka nr 1717), ul. Kwiatów Polnych (działki nr 1716 i 1719) do drogi publicznej ul. Rolników zjazdem istniejącym bez konieczności przebudowy ww. ulic.

Przyszły nabywca będzie zobowiązany do wykonania połączenia między działką 915, a działką 1717 (ul. Zielna), po uprzednim podpisaniu umowy użyczenia, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 1. szerokość połączenia: max 5,0 m;
 2. spadek podłużny połączenia: kierunek i wartość spadku zbliżone do naturalnego ukształtowania terenu, lecz nie więcej niż 5%,
 3. konstrukcja nawierzchni: korytowanie na głębokość ok. 30 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm, gr. 20 cm, warstwa ścieralna grubości 10 cm z destruktu asfaltowego lub kruszywa łamanego naturalnego niepylącego o uziarnieniu 4-31,5 mm.

Miasto Gliwice nie przewiduje w najbliższych planach inwestycyjnych angażowania środków finansowych na budowę drogi w śladzie układu komunikacyjnego oznaczonego w planie miejscowym jako Ek/03/KDl. W przypadku chęci poprawy standardu ul. Zielnej, przyszły właściciel działki nr 915 będzie mógł wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o użyczenie działki nr 1717 w celu wykonania utwardzenia.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Dla terenu obejmującego działkę nr 915, obręb Bojków, od 10 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach, który został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część przedmiotowej działki położona jest na terenie oznaczonym symbolem E1.3/MN3, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Dla powyższego terenu, na rysunku planu ustalona została nieprzekraczalna linia zabudowy. Linia zabudowy pokrywa się ze śladem cieku wodnego, który przebiega przez południowy fragment ww. działki.
Pozostała, południowa część działki (ok. 126 m2), położona jest na terenie oznaczonym symbolem Ek/03/KDl, co oznacza: tereny dróg lokalnych.
Przeznaczenie podstawowe:
KD – projektowana ulica lokalna lub dojazdowa.
Przeznaczenie dopuszczalne:
KDP – przestrzenie publiczne ścieżki piesze i rowerowe, zieleń w tym izolacyjna, infrastruktura techniczna (bez wyszczególniania) bez budynków.
Zgodnie z uzyskaną opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w najbliższych latach nie planuje się budowy drogi w śladzie układu komunikacyjnego oznaczonego w planie symbolem Ek/03/KDl. W przyszłości, w ramach poszerzenia ulicy, część działki zajętej w planie pod drogę może zostać wykupiona lub przejęta decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Ww. nieruchomość w obowiązującym planie znajduje się na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest zasięgiem stref:

 • SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
 • SH-2 – obserwacji archeologicznej,
 • SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

Działka zlokalizowana jest na obszarze Gliwickiego Okręgu Gospodarczego.
Jednocześnie informujemy, że 4 lutego 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach sporządzenia planu określonych w ww. uchwale.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi). Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 84 900,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 915, obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 9 maja 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7193/2023 z 11 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 915, obręb Bojków, położonej w Gliwicach przy ul. Zielnej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 15 czerwca 2023 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5597/2022 z 15 marca 2022 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>