SPRZEDAŻ - działka nr 86, obręb Centrum, ul. Aleksandra Fredry 6

Opublikowane: 27.02.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.),
ogłasza

29 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, gruntu obejmującego działkę nr 86, obręb Centrum, z jednoczesną sprzedażą prawa własności budynku położonego przy ul. Aleksandra Fredry 6 w Gliwicach, KW nr GL1G/00070142/5, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i KW
Działka nr 86, obręb Centrum, o pow. gruntu 0,0610 ha, zabudowana budynkiem użytkowym (nr ewid. 44) położonym przy ul. Aleksandra Fredry 6 w Gliwicach, o pow. użytkowej 224,68 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00070142/5.

mapa_86

Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 86, obręb Centrum, o pow. gruntu 0,0610 ha, położona przy ul. Aleksandra Fredry 6 w Gliwicach, zabudowana budynkiem użytkowym (nr ewid. 44) o pow. użytkowej 224,68 m2. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi Palmiarnia Miejska i park im. Fryderyka Chopina. W bliskiej odległości przebiega Drogowa Trasa Średnicowa, osłonięta ekranami akustycznymi. Nieco dalej znajduje się Centrum Onkologii i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz willowa, a także obiekty administracji, oświaty, służby zdrowia i obiekty sportu i rekreacji. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem wolno stojącym mającym 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną (budowa zakończona ok. 1900 r.) Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. lokalne. Budynek zwany popularnie Domkiem Ogrodnika zlokalizowany jest na terenie gliwickiej Palmiarni. Ostatnio pełnił funkcję biurową. Teren Palmiarni zabezpieczony ogrodzeniem.
Skomunikowanie działki 86 powinno odbywać się poprzez układ dróg wokół Palmiarni, które w większości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny ulic głównych. Konieczne jest jedynie ustanowienie nieograniczonej w czasie, odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działki 85, obręb Centrum. Tym samym zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9007/2023 przy zbyciu, Miasto ustanowi powyższe prawo na rzecz nabywcy za jednorazowym wynagrodzeniem w  wysokości 1361,36 zł brutto.
Dojazd do nieruchomości zabezpieczony jest bramą wjazdową. Kwestia przejazdu przez bramę będzie uzgodniona przez nabywcę nieruchomości z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych w Gliwicach.
Z uwagi na posadowioną linię ciepłowniczą zasilającą budynki gospodarcze Palmiarni oraz odcinek wodociągu umieszczonego na potrzeby zadania „Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Chopina w Gliwicach” zrealizowanego przez MZUK, przy zbyciu nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 85, obręb Centrum, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej o powierzchni 167,8 m2.
Prawo służebności polegać będzie w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe oraz na powstrzymywaniu się przez użytkownika wieczystego nieruchomości przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego prawem służebności.
Z uwagi na posadowioną kanalizację deszczową DN900 przy zbyciu nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowiona na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu o powierzchni 27,00 m2, ewentualnie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 85, obręb Centrum.
Prawo służebności polegać będzie w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe oraz na powstrzymywaniu się przez użytkownika wieczystego nieruchomości przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego prawem służebności.
Na nieruchomości posadowiona jest również nieeksploatowana obecnie komora – zbiornik na nieczystości ciekłe. Na nieruchomości mogą wystąpić inne niezinwentaryzowane sieci, za które będzie odpowiadał przyszły nabywca.

Obciążenia nieruchomości
Działka 86, obręb Centrum, obciążona została również służebnością przesyłu o pow. 74 m2 na rzecz Śląskiej Sieci Metropolitalnej (obecnie brak wpisu w KW).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 86, obręb Centrum, położona jest na terenie, na którym od 19 marca 2023 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika, uchwalony przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLIV/899/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2023 r., poz. 1539.
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 86, obręb Centrum, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 1U – opisanym jako: tereny zabudowy usługowej.
Dla ww. terenu ustalono przeznaczenie podstawowe – usługi z zakresu: gastronomii, kultury, rozrywki, hotelarstwa.

Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. planu w obszarze planu z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych dopuszcza się lokalizację:

 1. zieleni,
 2. infrastruktury technicznej,
 3. tras rowerowych,
 4. ciągów pieszych.

Przedmiotowa działka jest położona w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego nr WK 337 „Gliwice”, obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXIII/574/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. z późn. zm., strefy do 4 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk, w których zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych, strefy opłaty planistycznej.
Budynek przy ul. Fredry 6 został zaliczony do obiektów chronionych na mocy prawa miejscowego.

Zgodnie z Zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawartymi w ww. planie dla budynku przy ul. Fredry 6 ustalono:

 1. nakaz ochrony bryły budynku,
 2. zakaz nadbudowy oraz rozbudowy budynku,
 3. nakaz zachowania istniejących, pierwotnych form oraz spadków dachów w przypadku przebudowy lub remontu,
 4. zakaz przebudowy wpływającej na wygląd elewacji budynku,
 5. nakaz zachowania oryginalnej stolarki okiennej oraz drzwiowej z możliwością wymiany stolarki na nową w przypadku bardzo złego stanu technicznego pod warunkiem zachowania kształtu, wielkości, podziałów, kolorystyki i materiałów,
 6. nakaz stosowania barw elewacji odtwarzających kolorystykę oryginalną, a także materiałów wykończeniowych nawiązujących do oryginalnych, takich jak: tynk w kolorze naturalnym, drewno, ceglasta dachówka ceramiczna, cegła,
 7. nakaz utrzymania elementów drewnianej konstrukcji szkieletowej wraz z otynkowanym wypełnieniem pól,
 8. zakaz docieplania zewnętrznego elewacji.

Ponadto dla ww. budynku ustalono zakaz lokalizacji na elewacjach klimatyzatorów i anten, a także montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachu budynku.
Dla działki nr 86, obręb Centrum, na terenie 1U została ustalona stawka 30% służąca do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 875 000,00 zł brutto
w tym:

 • cena budynku: 574 500,00 zł brutto (sprzedaż budynku zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.),
 • cena gruntu: 300 500,00 zł brutto stanowiąca podstawę do ustalenia pierwszej opłaty oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (cena gruntu zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.)

Wadium: 87 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 8750,00 zł

Wysokość oraz termin wnoszenia opłat z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
Czas, na który zostanie ustanowione prawo użytkowania wieczystego: 99 lat.
Stawka procentowa pierwszej opłaty: 25% wylicytowanej ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu.
Termin wniesienia pierwszej opłaty: przed zawarciem umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Stawka procentowa opłaty rocznej: 3% wylicytowanej ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z art. 77 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

Termin zagospodarowania nieruchomości
Nabywca będzie zobowiązany do przystosowania budynku do prowadzenia działalności usługowej z zakresu gastronomii i/lub kultury i/lub rozrywki i/lub hotelarstwa oraz rozpoczęcia działalności w terminie do 3 lat od dnia zawarcia notarialnej umowy oddania w użytkowanie wieczyste i prowadzenia jej przez cały okres użytkowania wieczystego.
Użytkownik wieczysty nieruchomości zobowiązany będzie do poinformowania właściciela gruntu, tj. Gminy Gliwice o zakończeniu prac mających na celu przystosowanie budynku do prowadzenia działalności usługowej z zakresu gastronomii i/lub kultury i/lub rozrywki i/lub hotelarstwa oraz o rozpoczęciu działalności.

Wadium
Wadium w wysokości 87 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg – dz. nr 86, obręb Centrum, imię i nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej lub NIP w przypadku nabycia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 23 kwietnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-9101/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu obejmującego działkę nr 86, obręb Centrum, z jednoczesną sprzedażą prawa własności budynku położonego przy ul. Aleksandra Fredry 6 w Gliwicach, KW nr GL1G/00070142/5, stanowiącej własność Miasta Gliwice nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy zbycia najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy nastąpi do 29 maja 2024 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały nr XLIV/899/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00070142/5 oraz stanem faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem sieci, sposobem skomunikowania z drogą publiczną i warunkami dostępu do nieruchomości. Nabywca przejmie przedmiot przetargu w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu, na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w prasie ogólnopolskiej „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2022 r., poz. 2213).

9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>