SPRZEDAŻ - działka nr 800, obręb Sośnica, ul. Korczoka

Opublikowane: 30.10.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

10 stycznia 2024 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Korczoka, obejmującej niezabudowaną działkę nr 800, obręb Sośnica, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00029189/4, o powierzchni 0,1742 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 629 900,00 zł
Wadium: 63000,00 zł
Minimalne postąpienie: 6300,00 zł

Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.)

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8404/2023 z dnia 4 września 2023 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

mapa_800_Sosnica

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 800, obręb Sośnica, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, o pow. gruntu 0,1742 ha, księga wieczysta nr GL1G/00029189/4.

2. Opis nieruchomości
Działka nr 800, obręb Sośnica, położona jest w Gliwicach przy ul. Korczoka. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o szerokości około 25 m. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. W bliskiej odległości znajdują się również punkty handlowe i usługowe. Teren działki porośnięty jest drzewami i krzewami. W przypadku konieczności usunięcia drzew/krzewów należy stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, staje się ono własnością nabywcy. Na wskazanej działce mogą wystąpić niezinwentaryzowane sieci, za które będzie odpowiadał nabywca nieruchomości.
Skomunikowanie działki nr 800, obręb Sośnica, powinno odbywać się poprzez nowy zjazd z ul. Poznańskiej. Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działce lub zmiana sposobu jej zagospodarowania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działek do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.

3. Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Działka nr 800, obręb Sośnica, położona są na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXV/1062/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 4 sierpnia 2010 r., pod pozycją 2372).
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 2010 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 800, obręb Sośnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
03 MNn – opisanym jako: tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MNn – 05 MNn ustala się następujące przeznaczenie:

 1. podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. uzupełniające:
  1. usługi, w tym usługi pożytku publicznego,
  2. drobna wytwórczość.

Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:

 1. na terenach o symbolach 01 MNn; 03 MNn – 05MNn przeznaczenie uzupełniające wyłącznie w budynkach mieszkalnych;
  (...)
 1. zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia.
  (...).

Dla terenu o symbolu 03 MNn, od ul. Poznańskiej i ul. Korczoka, ustalone zostały na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy.

W ww. planie miejscowym, działka nr 800, obręb Sośnica, znajduje się w granicach:

 • obszaru górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów węgli o nr 338,
 • ścisłego obszaru rewitalizacji,
 • strefy ochrony konserwatorskiej.

Na terenach lub ich częściach, pozostających w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice.
Planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 10 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 63 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, działka nr 800, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 3 stycznia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • okazanie aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8404/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 800, obręb Sośnica, położoną w Gliwicach przy ul. Korczoka, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do dnia 9 lutego 2024 r.

7.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8404/2023 z dnia 4 września 2023 r.

7.5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, BIP oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

7.9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>