SPRZEDAŻ - działka nr 639/6, obręb Przedmieście, na płn. od ul. Daszyńskiego

Opublikowane: 13.09.2022

<![CDATA[


Komunikat do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż dz. nr 639/6, obręb Nowe Miasto


PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: na płn. od ul. Daszyńskiego w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 639/6 o powierzchni 0,0251 ha, obręb Przedmieście, użytek RIIIb – grunty orne, KW nr GL1G/00056894/7.

3. Opis nieruchomości

mapa_639_6

Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice, w odległości ok. 3 km od Rynku, w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 408. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w odległości ok. 400 metrów. W sąsiedztwie działki znajdują się: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy drogą wewnętrzną, niestanowiącą własności Miasta Gliwice. Granice działki tworzą kształt lekko wydłużonego prostokąta. Działka w części ogrodzona, stanowi fragment ogrodu przydomowego, w pozostałej niewielkiej części stanowi fragment drogi wewnętrznej. W pobliżu działki przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa.
Działka nr 639/6 w części objęta jest umową dzierżawy nr GN.6845.1.344.2020.GB, zawartą na okres od 1.11.2020 r. do 31.10.2023 r.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia przyszły nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00056895/7 wpisana jest służebność gruntowa w zakresie przechodu i przejazdu na działce nr 639/6 w pasie o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 10 m, tj. o powierzchni 35 m2, biegnącym wzdłuż granicy z działką nr 638/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmujących działki nr 637/7, 637/8, 638/10, 638/18, 638/19, 639/12, obręb Przedmieście.
W niniejszym dziale istnieją ponadto wpisy ograniczeń dotyczące innych działek, objętych niniejszą księgą wieczystą. Dział IV wolny jest od wpisów.
Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 639/6 bezpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3,5 m i długości 10 m, tj. o powierzchni 35 m2, biegnącym wzdłuż granicy z działką nr 638/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 638/4, 638/17, 639/14, 639/15, 917, obręb Przedmieście. 
13 grudnia 2021 r. została wydana zgoda PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na wejście w teren i czasowe zajęcie działki w celu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 maja 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Daszyńskiego i ul. Kozłowskiej, uchwalonego przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 3 kwietnia 2018 r., poz. 2094, przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 2M, co oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Dla terenów oznaczonych  symbolem 2M ustalono:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
 2. przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 65 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 660,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 września 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.

7. Wadium
Wadium w wysokości 6600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 639/6, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 21 września 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Z uwagi na niewielką powierzchnię działki, jej usytuowanie oraz brak dostępu do drogi publicznej nie może ona stanowić nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, zatem została przeznaczona do zbycia w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 640, 639/15, 639/7, 639/9, 639/16, obręb Przedmieście.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w gliwicach oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana będzie z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 21 września 2022 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 21 września 2022 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje
10.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6193/2022 z 5 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności niezabudowanej części nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 639/6, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 28 października 2022 r.

10.3. Koszty związane z nabyciem prawa własności do nieruchomości, ustanowieniem służebności  oraz ujawnieniem tych praw w księgach wieczystych pokrywa nabywca.

10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6193/2022 z 5 lipca 2022 r.

10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.

10.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

10.9. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a ww. rozporządzenia Rady Ministrów, organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>