SPRZEDAŻ - działka nr 634/6, obręb Żerniki, ul. Graniczna-1

Opublikowane: 15.05.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Granicznej w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 634/6, obręb Żerniki, poł. przy ul. Granicznej w Gliwicach, o pow. 0,1273 ha, użytki: RIVa – grunty orne, KW nr GL1G/00036250/5.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_634_6

Teren położony w północnej części miasta w odległości ok. 5 km od centrum, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 78. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej. W pobliżu zlokalizowane są obiekty usługowo-handlowe oraz użyteczności publicznej, od strony północnej lasy. Działka stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią.
Istnieje możliwość skomunikowania terenu działki nr 634/6 do drogi publicznej ul. Granicznej w Gliwicach z włączeniem nowym zjazdem, pod warunkiem zapewnienia wymaganych przepisami warunków widoczności przy wyjeździe z terenu inwestycyjnego na ww. ulicę (dobór lokalizacji zjazdu winien być poprzedzony analizą w tym zakresie – należy mieć na uwadze przebieg i rodzaj ogrodzenia działki nr 634/4, które ostatecznie może stanowić przeszkodę w polu widoczności).
Z uwagi na skarpę (rów) oddzielający tereny inwestycyjne od ul. Granicznej, sygnalizuje się konieczność zaprojektowania (budowy) nowych zjazdów z uwzględnieniem wymaganych obowiązującymi przepisami wartości pochyleń podłużnych na zjazdach z dróg publicznych. Jednocześnie wskazuje się na potrzebę odprowadzania całości wód opadowych na terenach wewnętrznych (jeżeli koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego będzie przewidywała inaczej, należy zapewnić odwodnienie liniowe w świetle jezdni zjazdu, poza pasem drogowym).
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.
Działka nr 634/6, obręb Żerniki, może zostać zagospodarowana na cel zgodny z ustaleniami m.p.z.p., tj. poprzez realizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej oraz bliźniaczej (przeznaczenie podstawowe), a także towarzyszącej funkcji usługowej (przeznaczenie uzupełniające). Zgodnie z definicją zawartą w m.p.z.p. jako przeznaczenie podstawowe należy rozumieć takie, „które zajmuje ponad 50% powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach poszczególnych działek budowlanych”, natomiast przez pojęcie „uzupełniające” rozumie się: „inne niż podstawowe dopuszczone na działce budowlanej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego”. Zabudowa usługowa na przedmiotowym terenie jest funkcją uzupełniającą w stosunku do funkcji przeznaczenia podstawowego (tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Wobec tego nie będzie dopuszczona inwestycja realizująca wyłącznie przeznaczenie uzupełniające.
Przyszłe korzystanie z przedmiotowego terenu nie może naruszać przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Obciążenia nieruchomości
Zgodnie z wpisem w dziale III KW nr GL1G/00036250/5 nieruchomość, w skład której wchodzi działka nr 634/6, obręb Żerniki, obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej, drogi dojazdowej i separatora piasku. Istnieje możliwość zapoznania się z pełną treścią wpisu na stronie https://ekw.ms.gov.pl. Przedmiotowe obciążenie nie dotyczy fizycznie działki nr 634/6, obręb Żerniki.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla terenu obejmującego działki nr 634/6, obręb Żerniki, od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, który uchwalony został 18 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2014 r., pod poz. 6770.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, teren położony w Gliwicach przy ul. Granicznej, obejmujący działkę nr 634/6, obręb Żerniki, oznaczony jest symbolem:
10 MNn – opisanym jako: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe.

Dla terenów o symbolach od 1 MNn do 13 MNn ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. usługi nieuciążliwe,
  2. garaże, budynki gospodarcze,
  3. dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
  4. zieleń urządzona,
  5. sieci infrastruktury technicznej;
   (…);
 1. zakazy:
  1. realizacji zabudowy szeregowej w obrębie terenów 4 MNn, 8 MNn, 9 MNn, 10 MNn, 11 MNn;
   (…).

Cena wywoławcza nieruchomości: 507 000,00 zł brutto
Sprzedaż opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.
Minimalne postąpienie: 5070,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 17 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 28 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium
Wadium w wysokości 50 700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg dz. nr 634/6, obręb Żerniki, imię i nazwisko oraz PESEL osoby fizycznej lub NIP w przypadku nabycia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 11 lipca 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6947/22 z 24 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 634/6, obręb Żerniki, położona przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiąca własność Miasta Gliwice, KW nr GL1G/00036250/5, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 16 sierpnia 2023 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2014 r. pod poz. 6770, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00036250/5 oraz stanem faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmie przedmiot przetargu w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2022 r., poz. 2213).

9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>