SPRZEDAŻ - działka nr 57/1, na wschód od ul. Rybnickiej (własność PZO)

SPRZEDAŻ - działka nr 57/1, na wschód od ul. Rybnickiej (własność PZO)

Dodano: 12.02.2021

 

PZO

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania  Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach
(zwana dalej „spółką”)
ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością spółki, składającej się z działki nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), na wschód od ul. Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138748/8.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3019) działka nr 57/1 objęta jest w większości symbolem: 9UP tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w pozostałej nieznacznej części, przedmiotowa działka objęta jest symbolem: 19OK tereny związane z realizacją układu komunikacyjnego.
 2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona jest użytkiem Ba – tereny przemysłowe.
 1. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
  * Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.
 2. III Przetarg (aukcja) rozpocznie się 16 kwietnia 2021 r., o godz. 10.30, w siedzibie spółki w Gliwicach, 44-100, przy ul. Zwycięstwa 36, w sali konferencyjnej.
 3. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).
 4. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w terminie do 12 kwietnia 2021 r.
 5. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie internetowej spółki pod adresem: www.pzogliwice.pl, w zakładce: „PZO”–„Przetargi”.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy spółki:
  tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.