SPRZEDAŻ - działka nr 514, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej (GAPR)

Opublikowane: 25.05.2023

<![CDATA[

 

gapr

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca działkę nr 514 o powierzchni 0,3046 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149220/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 514 na podstawie określonej w księdze wieczystej. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 514 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.
Działka nr 514 nie jest przedmiotem zobowiązań.
Działka nr 514 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie są wykonywane po działce nr 514.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 514 wynosi: 609 200,00 zł (słownie: sześćset dziewięć tysięcy dwieście złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 514 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi: 749 316,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi: 10 zł netto/m2od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do 14 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie w siedzibie organizatora przetargu pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, do 15 czerwca 2023 r. do godz. 9.30.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od 25 maja 2023 r., godz. 8.00 do 14 czerwca 2023 r., godz. 15.00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

]]>