SPRZEDAŻ - działka nr 371/6, obręb Kuźnica, ul. Mechaników (HALA PRODUKCYJNA)

Opublikowane: 24.11.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

31 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice, obejmującej zabudowaną działkę nr 371/6, obręb Kuźnica, KW GL1G/00122499/2 wraz z przeniesieniem prawa własności budynku hali produkcyjnej o pow. użytkowej 5705 m2.

hala_z_zewnatrz-1

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 800 000,00 zł
Wadium: 680 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 68 000,00 zł

Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

Nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 371/6, obręb Kuźnica, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXII/726/2017 z 16 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5953/22 z 18 maja 2022 r.
I przetarg odbył się 19 października 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

Uprawnienia nieruchomości

mapa_sluzebnosc_dojazdu

mapa_uzbrojenie-1

Uprawnienie z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania działek nr 189, 239, 330, 331 i 332, objętych księgą wieczysta nr GL1G/00032537/6, polegającą na prawie dojścia i dojazdu w pasie istniejącej drogi dojazdowej o szerokości 6 m, prowadzącej od działki nr 371/6 do drogi publicznej – ul. Mechaników, na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki nr 371/6.
Uprawnienie z nieograniczonej w czasie służebności drogi po działkach nr 333 i nr 211, objętych księgą wieczystą nr GL1G/00121547/7, polegające na prawie przejazdu i przechodu przez wyżej wymienione działki w pasie istniejącej w terenie drogi o szerokości 6 m i długości 160 m, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 371/6, zgodnie z załącznikiem mapowym do aktu notarialnego z 10 września 2014 r. (rep. A nr3317/2014) w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Mechaników.

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest przy ul. Mechaników 9 na terenie Zakładów Mechanicznych BUMAR – Łabędy S.A. Dojazd do nieruchomości drogami wewnętrznymi zakładu zgodnie z ustanowionymi służebnościami.
Działka gruntu nr 371/6, obręb Kuźnica, o powierzchni 1,8823 ha, użytek BA – tereny przemysłowe, stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Gliwice. Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego.
Działka zabudowana budynkiem hali produkcyjnej, będącym własnością Miasta Gliwice. Hala produkcyjna wykonana jest w konstrukcji nośnej stalowej o rozstawie 25 x 25 m oraz 20 x 25 m, ze ścianami zewnętrznymi wykonanymi od zewnątrz z blachy trapezowej TR 35/207 grubości 0,75 mm, od środka kasetony, np. FLORPROFILE K 145/600 z wypełnieniem z wełny mineralnej półtwardej grubości 14 cm. Dach przykryty folią termozgrzewalną. Budynek przylega do hali Zakładu Przekładni i Hydrauliki. Wewnętrzna zabudowa usługowo-socjalna, dwukondygnacyjna. Schody i galeria wzdłuż piętra łącznika – stalowe. Posadzki w hali wylewane z masy Plastidur, PCV i lastrico w łączniku. Stolarka okienna i drzwiowa – stalowa, w łączniku drewniana. W budynku hali produkcyjnej znajdują się 2 suwnice o udźwigu 3,2 tony, które należą do jej wyposażenia. Suwnice nie mają dokumentacji.

hala_wewnatrz

Instalacje:

 • wodno-kanalizacyjna,
 • elektryczna,
 • gazowa,
 • centralnego ogrzewania,
 • odgromowa,
 • sprężonego powietrza,
 • wentylacyjna,
 • telefoniczna,
 • przeciwpożarowa,
 • para technologiczna.

Rok budowy: 1982.
Powierzchnia zabudowy: 5411 m2.
Powierzchnia użytkowa: 5705 m2.
Kubatura: 45832 m3.

Na działce zlokalizowany jest plac manewrowy przylegający do hali produkcyjnej, utwardzony kostką brukową. Powierzchnia placu manewrowego wynosi: 2450 m2.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Dla działki nr 371/6, obręb Kuźnica, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 340,71 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.).
Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku bez wezwania.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r.) teren położony w Gliwicach przy ul. Mechaników 9, obejmujący działkę nr 371/6, obręb Kuźnica, oznaczony jest symbolem 1 PBS – co oznacza: tereny przemysłu, baz i składów.

Przeznaczenie podstawowe:

 • tereny przemysłu, baz i składów,
 • koncentracja specjalizowanych funkcji przemysłowych i techniczno-produkcyjnych (…)

Nakazy:

 • uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej/przemysłowej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie.
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną pod numerem 32/338-64-12 lub 32/338-64-05 (sekretariat) o chęci oględzin nieruchomości w danym terminie, najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem. Powyższa informacja jest konieczna, aby nieruchomość została udostępniona do oględzin.

Umowa dzierżawy
Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy (na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5498/22 z 28 lutego 2022 r.) do 31 stycznia 2025 r. z datą pewną – oznacza to, że nabywca rzeczy oddanej w dzierżawę, nie ma prawa do wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej na czas określony.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 680 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z zaznaczeniem: „Przetarg, działka nr 371/6, obręb Kuźnica, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 24 stycznia 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu, dowodu wniesienia wadium,
 • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5953/2022 z 22 maja 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-4075/21 z 24 maja 2021 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 371/6, w obrębie Kuźnica, KW nr GL1G/00122499/2, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Gliwice, wraz z przeniesieniem prawa własności budynków położonych przy ul. Mechaników 9 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 2 marca 2023 r.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

4. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

5. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

6. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

8. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

9. Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH_SP

]]>