SPRZEDAŻ - działka nr 1990/2, obręb Sośnica, ul. Tylna-2

Opublikowane: 28.03.2024

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.),
ogłasza
III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

8 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 1990/2 o pow. 0,1126 ha, obręb Sośnica, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00116165/7. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Tylnej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257 000,00 zł
Wadium: 25 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2570,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).

mapa_1990_2-2

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 10 stycznia 2024 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 27 lutego 2024 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 1990/2 o pow. 0,1126 ha, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkaniowe, KW nr GL1G/00116165/7.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Tylnej w Gliwicach. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej. Przez nieruchomość przebiega sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, ciepłownicza i wodociągowa.

Obciążenia nieruchomości:

 1. służebność przesyłu na rzecz PEC – Gliwice Sp. z o.o. dla sieci preizolowanej o łącznej powierzchni 40,50 m2;
 2. nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz PWiK dla sieci wodociągowej oraz przewodu wodociągowego, o łącznej powierzchni 112,98 m2;

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, będącej na majątku Miasta Gliwice, jednakże zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji deszczowej kd, które obsługuje działkę, za które odpowiada przyszły nabywca i w momencie wykonywania jakichkolwiek prac musi zwrócić na nią szczególną uwagę. W granicach działki może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Dla inwestycji planowanej na przedmiotowej działce na cele budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, należy zapewnić miejsce parkingowe w liczbie co najmniej 1 miejsce postojowe dla jednego lokalu mieszkalnego, ponadto, w myśl miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co najmniej 10% miejsc postojowych należy urządzać w formie ogólnodostępnych parkingów na powierzchni terenu.
Skomunikowanie dla działki nr 1990/2, obręb Sośnica, z drogą publiczną, ul. Dzionkarzy lub ul. Tylną, powinno odbywać się nowym zjazdem.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Dla terenu obejmującego działkę nr 1990/2 od 4 września 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica – północ. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejska w Gliwicach 10 czerwca 2010 r. uchwałą nr XXXV/1062/2010, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 143 z dnia 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372.
W planie tym działka nr 1990/2, obręb Sośnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
► 38 MW – co oznacza: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W § 20 ust.1, 2 tekstu planu zapisane zostały następujące ustalenia:

 1. tereny oznaczone symbolami 31 MW – 40 MW ustala się następujące przeznaczenie:
  1. podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
  2. uzupełniające: usługi;
 2. na terenach o symbolach 35 MW – 38 MW; 40 MW:
  1. dopuszcza się urządzanie usług wyłącznie w budynkach mieszkalnych,
  2. usługi gastronomi, usługi handlu, dopuszcza się jedynie w przyziemiach i parterach budynków;
  3. zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 25 700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. 1990/2, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działki będą nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 29 kwietnia 2024 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8504/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1990/2, obręb Sośnica, położoną w Gliwicach przy ul. Tylnej, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 7 czerwca 2024 r.

7.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-8504/2023 z dnia 18 września 2023 r.

7.5. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

7.9. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – GMINA

]]>