SPRZEDAŻ - działka nr 161/10 oraz nr 163/7, obręb Ligota Zabrska, ul. Dolna

Opublikowane: 17.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

22 maja 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr: 161/10, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,0576 ha oraz 163/7, obręb Ligota Zabrska, o pow. 0,1329 ha, zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00037080/9. Przedmiotowe działki położone są w Gliwicach przy ul. Dolnej i stanowią własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 607 000,00 zł
Wadium: 60 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 6070,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

mapa_161_10_Ligota

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 161/10, obręb Ligota Zabrska, użytek: B – tereny mieszkaniowe, pow. 0,0576 ha, KW nr GL1G/00037080/9;
 • działka nr 163/7, obręb Ligota Zabrska, użytek: B – tereny mieszkaniowe, pow. 0,1329 ha, KW nr GL1G/00037080/9.
  Łączna powierzchnia gruntu: 0,1905 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowe działki położone są przy ul. Dolnej w Gliwicach, w odległości ok. 3 km od centrum miasta oraz w niedalekiej odległości od wjazdu na Drogową Trasę Średnicową. Sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne, komis samochodowy, tereny leśne i drobne punkty handlowo-usługowe. Teren działek stanowi zieleń nieuporządkowaną z pojedynczymi drzewami. Działki są w kształcie nieregularnym.
Przez obie działki przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna i ciepłownicza. Przez działkę nr 163/7 przebiega również sieć teletechniczna. W zasięgu działek przebiegają także sieci: wodociągowa i gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Przebieg sieci ciepłowniczej przez działkę nr 161/10 może istotnie utrudnić jej zabudowę na cele zgodne z miejscowym planem.
Przez zachodnią część działki nr 161/10, obręb Ligota Zabrska, przebiega kabel elektroenergetyczny nN zasilający oświetlenie, stanowiący element miejskiej sieci oświetleniowej. W akcie notarialnym nabycia przedmiotowych działek nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 161/8, obręb Ligota Zabrska, wpisaną w KW nr GL1G/00037080/9, nieodpłatnej służebności gruntowej na terenie o powierzchni 6,73 m2, w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych.
Zgodnie z mapą zasadniczą przez działkę nr 161/10 oraz w północno-wschodniej części działki nr 163/7, obręb Ligota Zabrska, przebiega kanalizacja deszczowa kd 400 mm, która stanowi odwodnienie ul. Pocztowej. Kanalizacja ta jest w administrowaniu Miasta Gliwice. W akcie notarialnym nabycia przedmiotowych działek nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej służebności przesyłu dla ww. kanalizacji deszczowej, ewentualnie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 161/7, obręb Ligota Zabrska, wpisaną w KW nr GL1G/00037080/9, nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 161/10 o pow. 96,32 m2 oraz na działce nr 163/7 o pow. 59,82 m2, w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji ww. kanalizacji.
Działki stanowią przedmiot sprzedaży wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą odwodnieniową (w przypadku niezinwentaryzowanych przyłączy kanalizacji deszczowej dla tych działek).

Obciążenia nieruchomości:

 • służebność przesyłu na czas nieoznaczony na działce nr 161/10 dla sieci preizolowanej 2xDN 125 na pow. 44,85 m2 oraz na działce nr 163/7 dla sieci preizolowanej 2xDN 125 na pow. 5,20 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.,
 • nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 161/10 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o pow. gruntu objętego służebnością 19,69 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 163/7 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o pow. gruntu objętego służebnością 45,20 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pełne treści służebności zapisane są w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowych działek w dziale III – elektroniczny dostęp do treści ksiąg wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.

Skomunikowanie działek odbywać się będzie poprzez działkę nr 163/2, obręb Ligota Zabrska, do drogi publicznej ul. Dolnej zjazdem istniejącym. Na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 161/10 i 163/7, obręb Ligota Zabrska, ustanowiona zostanie w dniu sprzedaży, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 5761/22 z 11 kwietnia 2022 r., odpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 163/2 w całości o pow. 123 m2, zapisana w KW GL1G/00037080/9.
W związku z powyższym, przy zbyciu działek, nowonabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości 10 969,14 zł brutto z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności.
Przy takim sposobie skomunikowania obsługa komunikacyjna ograniczona będzie jedynie do relacji prawoskrętów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (uchwała nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r.) przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem:

4MN, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.

Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Przeznaczenie uzupełniające:

 1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych i warsztatów, które powodują znaczące zwiększenie ruchu samochodowego, 
 2. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
 3. uzbrojenie działki oraz dojazdy,
 4. zieleń i ogrody przydomowe.

Zakazy:
a) realizacji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacji obiektów i urządzeń związanych z ruchem ciężkich pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recycling),
(…)
e) realizacji zblokowanych i wolno stojących garaży niezwiązanych z własnymi potrzebami właściciela lub użytkownika nieruchomości oraz realizacji obiektów tymczasowych, (…).

Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w ramach terenów pod zabudowę mieszkaniową, ustala się następujące zasady:

 1. utrzymanie charakteru zabudowy i zagospodarowania jak układ ulic, linii zabudowy i usytuowania na działce, gabarytów budynków i kształtu dachów,
 2. w ramach ciągów ulicznych zabudowy mieszkaniowej – ujednolicenie charakteru i wysokości zabudowy oraz aranżację małej architektury i zieleni.

Powyższe oznacza, że projektowana zabudowa nie może dominować wysokością i gabarytami względem zabudowy istniejącej, a winna harmonijnie do niej nawiązywać.
Dla terenu o symbolu 4MN ustalona została na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Kujawskiej.
Przedmiotowe działki w ww. planie znajdują się w granicach obszaru rewitalizacji 1.

Ponadto, w ww. planie ustalone zostały zakazy:

 • budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, a także hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego,
 • wznoszenia obiektów o wysokości równej i większej niż 100 m, licząc od poziomu terenu – bez uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa.

Jednocześnie informujemy, że 8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XIX/482/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona. W uchwale tej, uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/847/2018 z 12 lipca 2018 r., skorygowano granice obszaru objętego sporządzeniem planu poprzez dokonanie zmiany załącznika graficznego. Przedmiotowe działki znajdują się w granicach sporządzenia planu określonych w ww. uchwale.
1 Ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r. (t.j. DzU z 2020 r., poz. 802).

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 maja 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 60 700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 161/10, 163/7, obręb Ligota Zabrska, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działka będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 16 maja 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7206/2023 z 16 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5924/22 z 12 maja 2022 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 161/10 oraz 163/7, obręb Ligota Zabrska, położonej w Gliwicach przy ul. Dolnej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 21 czerwca 2023 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Działki nr 161/10 oraz 163/7, obręb Ligota Zabrska, zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7206/2023 z 16 stycznia 2023 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>