SPRZEDAŻ - działka nr 128, obręb Kuźnica, w rejonie ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej-1

Opublikowane: 02.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA,

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa

25 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00121547/7, oznaczonej jako działka nr 128, obręb Kuźnica, położonej w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 6 913 529,00 zł
Wadium: 691 353,00 zł
Minimalne postąpienie: 69 140,00 zł

Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 6 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 31 stycznia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Działka nr 128, obręb Kuźnica, została przeznaczona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-5895/22 z 9 maja 2022 r. i wykazu nr 12/SP/2022 stanowiącego załącznik do zarządzenia PM-5895/22 oraz na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 119/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 128, obręb Kuźnica, użytek Ba – tereny przemysłowe, o pow. 5,2450 ha, księga wieczysta nr GL1G/00121547/7.

mapa_128_Kuznica-1

Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 128 stanowi teren niezabudowany, położony w Gliwicach w północnej części miasta, w odległości ok. 10 km. od centrum miasta i 1,5 km od drogi wojewódzkiej, w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Jagodowej.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa oraz tereny leśne.
Granice działki tworzą nieregularny kształt, zbliżony do trapezu.
Teren niezagospodarowany i zadrzewiony, w większości młodymi drzewami typu „samosiejka”.
W pobliżu przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:
♦ sieć wodociągowa,
♦ sieć kanalizacyjna,
♦ sieć elektroenergetyczna,
♦ sieć ciepłownicza,
♦ sieć telekomunikacyjna.
Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej ul. Jagodowej. 
Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową ale w części niedotyczącej terenu działki nr 128, obręb Kuźnica, będącej przedmiotem zbycia.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 128, obręb Kuźnica, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy), znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1PBS, co oznacza tereny przemysłu, baz i składów.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
* Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) – organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 691 353,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej do 18 kwietnia 2023 r. na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium S.A. nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „III ustny przetarg nieograniczony, dz. nr 128, obręb Kuźnica, imię i nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.

O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
  • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby będącej na przetargu,
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,
  • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

7. Dodatkowe informacje
7.1. Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.,
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do 11 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).

7.2. W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

7.3. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.4. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.5. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr 10 1160 2202 0000 0005 0904 3626. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.6. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą niniejszej nieruchomości.

7.7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

7.9. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-5895/2022 z 9 maja 2022 r. na podstawie podanego do publicznej wiadomości wykazu nr 12/SP/2022, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.10. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.

7.11. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, tel. 32/338-64-23.

7.12. Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu). Ogłoszenie zamieszczone jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony jest w „Miejskim Serwie Informacyjnym – Gliwice” -prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej („Dziennik Gazeta Prawna”).

7.13. Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.14. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH_SP

]]>