SPRZEDAŻ - działka nr 1097/12, obręb Żerniki, na płn. od ul. Omańkowskiej-2

Opublikowane: 07.09.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: na płn. od ul. Omańkowskiej w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1097/12, obręb Żerniki, położoną na płn. od ul. Omańkowskiej w Gliwicach, o pow. 0,0964 ha, użytek RIVb – grunty orne, dla której prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1G/00095470/4.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_1097_12-2

Działka nr 1097/12, obręb Żerniki, położona jest we wschodniej części miasta. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka zagospodarowana zielenią niską. Ewentualne skomunikowanie ww. terenów z drogą publiczną, tj. ul. Omańkowskiej, powinno odbywać się poprzez drogę wewnętrzną ul. Panufnika zjazdem istniejącym. Ul. Panufnika jest nieurządzoną drogą wewnętrzną w złym stanie technicznym. Ponadto nie jest zaliczona do pasów dróg publicznych, wobec czego nie jest objęta przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nie planuje jej remontu, ani zaliczenia jej do kategorii dróg publicznych, wobec czego, wszelkie działania prowadzące do poprawy istniejącego standardu infrastruktury drogowej na działce nr 1097/14, obręb Żerniki, stanowiącej dojazd i drogę wewnętrzną (ul. Panufnika), nabywca będzie zobligowany wykonać na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku konieczności pozyskania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością nr 1097/14, obręb Żerniki, na cele budowlane np. w celu podniesienia standardu istniejącej infrastruktury drogowej, należy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w celu zawarcia umowy użyczenia.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. W pobliżu przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. Usunięcie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 1097/12, obręb Żerniki, położona jest na terenie, dla którego od 23 września 2004 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXI/576/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z dnia 8 września 2004 r., poz. 2442.
Działka nr 1097/12 znajduje się w jednostkach funkcjonalnych o symbolach:
E2.3(1.1)/TMJ z funkcją wiodącą TMJ – co oznacza: tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (pojedynczej, bliźniaczej) oraz szeregowej, dla których obowiązują następujące ustalenia:

 • procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25%,
 • procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. minimalna) – 65%,
 • wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
 • nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.

oraz

E2.3(1.2)/TMJ z funkcją wiodącą TMJ – co oznacza: tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (pojedynczej, bliźniaczej) oraz szeregowej, dla których obowiązują następujące ustalenia:

 • procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25%,
 • procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. minimalna) – 65%,
 • wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
 • nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.

8 września 2016 r. została podjęta przez Radę Miasta Gliwice uchwała nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Żerniki położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Obszar objęty projektem planu dotyczy m.in. przedmiotowej działki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 431 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 ze zm.)
Minimalne postąpienie: 4310,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 października 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 100.
I przetarg rozpoczął się 18 lipca 2023 r. o godz.13.00 i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium
Wadium w wysokości 43 100,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg – dz. nr 1097/12, obręb Żerniki, imię, nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 12 października 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który przetarg wygra,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7530/2023 z 23 marca 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6088/22 z 21 czerwca 2022 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1097/12, obręb Żerniki, poł. na płn. od ul. Omańkowskiej w Gliwicach, księga wieczysta nr GL1G/00095470/4, stanowiącej własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 17 listopada 2023 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/576/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z dnia 8 września 2004 r., poz. 2442, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00095470/4 oraz stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje  nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7530/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>