SPRZEDAŻ - działka nr 1002/4 oraz działka nr 1002/5, obręb Bojków, ul. Plonowa

Opublikowane: 18.05.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz.344),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości

24 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego zabudowaną działkę nr 1002/4 o pow. 0,0970 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00135957/5 oraz niezabudowaną działkę nr 1002/5 o pow. 0,0405 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00039932/1. Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest w Gliwicach przy ul. Plonowej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 490 500,00 zł,
w tym: 134 200,00 zł – cena zawiera 23% podatek VAT,
356 300,00 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 49 050,00 zł
Minimalne postąpienie: 4905,00 zł

Mapa_1002_4

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 1002/4 o pow. 0,0970 ha, obręb Bojków, użytek: B – tereny mieszkaniowe, KW nr GL1G/00135957/5.
Działka nr 1002/5 o pow. 0,0405 ha, obręb Bojków, użytek: B- tereny mieszkaniowe, KW nr GL1G/00039932/1.
Łączna powierzchnia działek 0,1375 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowy kompleks działek położony jest przy ul. Plonowej 7 w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum miasta, ok. 3,5 km od drogi krajowej nr 44. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, boisko oraz kościół. Granice działek tworzą zwarty obszar w kształcie zbliżonym do prostokąta.
Działka nr 1002/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym (pow. użytkowa 143,75 m2) oraz budynkiem gospodarczym (pow. zabudowy 10 m2). Budynek mieszkalny jest niepodpiwniczony, brak strychu. Ma podłączenie do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka nr 1002/5 jest niezabudowana i stanowi teren zieleni niskiej.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1002/1 (przed podziałem) w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością 5,82 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Służebność obowiązuje w całości na działce o aktualnym numerze 1002/4, obręb Bojków. Pełne treści służebności zapisane są w księgach wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek.
Dział IV ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów.
Na terenie działek przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Na obu działkach znajdują się punkty oświetleniowe, będące własnością firmy Tauron, stanowiące element miejskiej sieci oświetleniowej. Wszelkie naprawy oświetlenia na ul. Plonowej będą realizowane z poziomu pasa drogowego.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na dz. 1002/4 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd 200 mm. Ponadto, na dz. 1002/4 zlokalizowane jest przyłącze kd podłączone do studzienki deszczowej w ul. Plonowej. Ww. sieć stanowi odwodnienie dz. 1002/4 i w momencie wykonywania prac należy zwrócić na nią uwagę. Również na ww. działce znajdują się studnie, oznaczone symbolem „k”.
Odwodnienie terenu w gestii przyszłego nabywcy. W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie dz. 1002/4 winno odbywać się włączeniem do ul. Plonowej w miejscu istniejącego zjazdu. Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji dotychczasowego punktu dostępu – budowa nowego zjazdu musi zostać poprzedzona uzyskaniem zezwolenia zarządcy drogi (Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach). Skomunikowanie dz. 1002/5 winno odbywać się włączeniem do ul. Plonowej nowym zjazdem. Nowe zjazdy należy usytuować w miejscu zapewniającym wymagane przepisami warunki widoczności przy wyjeździe na drogę publiczną.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Dla terenu obejmującego działki nr 1002/4 oraz 1002/5, obręb Bojków, od 10 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach”. Przedmiotowy plan został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409)., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 11 7 lutego 2006 r., poz.409. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka nr 1002/5 oraz przeważająca część działki nr 1002/4 położone są na terenie oznaczonym symbolem F.1.2.1/MN3, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej. Pozostała, niewielka część działki nr 1002/4 (ok. 53 m2) znajduje się na terenie oznaczonym symbolem Fk/04/KDd ulica dojazdowa. Dla przedmiotowego terenu trwają prace nad opracowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice teren ten oznaczony jest jako O-MNU co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy.

Dla terenu o symbolu F.1.2.1/MN3 ustalono m.in.:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna,
  2. historyczna i (lub) współczesna;
 2. przeznaczenie dopuszczone:
  1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
  2. zabudowa mieszkaniowa zamieszkiwana zbiorowo,
  3. usługi handlu i usług,
  4. usługi administracji,
  5. usługi ochrony zdrowia,
  6. otwarte tereny sportowo-rekreacyjne,
  7. infrastruktura techniczna energetyki,
  8. zabudowa techniczno-produkcyjna.

(…)
Dla terenu o symbolu Fk/04/KDd ustalono m.in.:

 1. przeznaczenie podstawowe: projektowana ulica lokalna i dojazdowa;
 2. przeznaczenie dopuszczone:
  1. przestrzenie publiczne, ścieżki piesze i rowerowe,
  2. zieleń, w tym izolacyjna,
  3. infrastruktura techniczna bez budynków.

Przedmiotowe działki położone są na obszarze górniczym KWK „Sośnica”, a ponadto objęte są zasięgiem stref:

 • SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
 • SH-2 – obserwacji archeologicznej,
 • SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.

Jednocześnie ww. działki są zlokalizowane w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 49 050,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 1002/4, 1002/5 obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działki będą nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 18 lipca 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7431/23 z 1 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego zabudowaną działkę nr 1002/4 oraz niezabudowaną działkę nr 1002/5, obręb Bojków, położonego w Gliwicach przy ul. Plonowej, stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 23 sierpnia 2023 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Kompleks nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7431/23 z 1 marca 2023 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-41, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej – gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>