SPRZEDAŻ - działka 844 oraz 845 , obręb Kłodnica, ul. Domańskiego

Opublikowane: 18.05.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

20 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki 844 o pow. 0,0507 ha oraz 845 o pow. 0,0324 ha, obręb Kłodnica, zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00001062/6. Działki położone są w Gliwicach przy ul. Domańskiego i stanowią własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 329 770,00 zł
Wadium: 33 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3300,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

mapa_844_845

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

Niezabudowane działki nr:

 • 844 o pow. 0,0507 ha, użytek: B – tereny mieszkaniowe,
 • 845 o pow. 0,0324 ha, użytek: B – tereny mieszkaniowe,
  obręb Kłodnica, położone przy ul. Domańskiego w Gliwicach, o łącznej powierzchni 0,0831 ha, księga wieczysta nr GL1G/00001062/6.

2. Opis przedmiotu przetargu
Niniejsza nieruchomość znajduje się przy ul. Domańskiego, w odległości ok. 3 km od centrum, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 78 oraz wjazdu na trasę DTŚ. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w bliskiej odległości. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny usługowe, obiekty handlowo-usługowe i tereny zieleni. Nieruchomość stanowi teren płaski z zielenią niską.
Nieruchomość w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Ma dostęp do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej i sieci ciepłowniczej.
Przez działkę 845 przebiega przewód kanalizacyjny odprowadzający ścieki z nieruchomości przy ul. Domańskiego 6 do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Kotlarskiej, niestanowiący własności miasta ani PWiK Gliwice.
Ponadto na działce 845 zlokalizowane są przyłącza kanalizacji deszczowej kd 110 mm, za które odpowiada przyszły nabywca, a na działce 844 niezinwentaryzowana kanalizacja sanitarna ksB 150 mm. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Usunięcie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Ponadto planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody. W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
Odwodnienie terenu działki leży w gestii przyszłego nabywcy.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia takich przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie przedmiotowej nieruchomości winno odbywać się do drogi publicznej ul. Domańskiego poprzez nowy zjazd.
Realizacja inwestycji na ww. działce lub istotna zmiana sposobu zagospodarowania jej terenu winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.
W granicy z działką 845 znajduje się ściana budynku usytuowanego na działce 846, na której znajdują się otwory okienne oraz balkon.
Nieruchomość objęta jest 3 umowami dzierżawy obowiązującymi do 31 października 2023 r. z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowych działek oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położony jest przedmiotowy kompleks. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 844 i 845, obręb Kłodnica, położone są na terenie, dla którego od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909. Zgodnie z jego ustaleniami obie działki znajdują się na terenie o symbolu:
22M – co oznacza: teren mieszkaniowy o średniej intensywności zabudowy – istniejący.

Dla terenu o symbolu 22M ustalono m. in.:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
  2. zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
  3. dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
  4. sieci infrastruktury technicznej;
 3. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. intensywność zabudowy maksimum 1.2,
  2. utrzymanie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic,
  3. odległości nowej zabudowy (w tym rozbudowy zabudowy istniejącej) z zachowaniem istniejących linii zabudowy, a w wypadku ich braku z uwzględnieniem odległości od ulic określonych w §17 ww. planu miejscowego,
  4. wysokość nowej zabudowy wielorodzinnej (w tym nadbudowy istniejącej) do maksymalnie 4 kondygnacji,
  5. wysokość nowej zabudowy jednorodzinnej (w tym nadbudowy istniejącej) do maksymalnie 3 kondygnacji,
  6. zbilansowanie potrzeb parkingowych i realizacja parkingów w ramach posiadanych nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich z dopuszczeniem budowy jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) lub garażu wielopoziomowego dla obsługi funkcji podstawowej, z uwzględnieniem zalecanych wskaźników określonych w §17 ust. 11 pkt 3 ww. planu miejscowego,
  7. powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 30% powierzchni poszczególnych nieruchomości,
  8. dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod warunkiem nieograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego oraz w przypadku, kiedy występuje wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem odległości od ulic określonych w §17 ww. planu miejscowego;
 4. zakazy:
  1. zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 60% powierzchni poszczególnych nieruchomości,
  2. lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów i wolnostojących budynków gospodarczych – istniejące mogą funkcjonować bez możliwości rozbudowy,
  3. lokalizacji obiektów tymczasowych,
  4. realizacji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacji obiektów i urządzeń związanych z ruchem ciężkich pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recykling).

Działki nr 844 i 845, obręb Kłodnica, graniczą bezpośrednio z terenem ulic dojazdowych o symbolu 059 KDD 1/2 (ul. Domańskiego), dla którego w §17 ust. 6 pkt 4 lit. b ww. planu miejscowego ustalono zakaz realizacji nowej zabudowy (w tym rozbudowy istniejącej) bliżej aniżeli 6,0 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Ponadto obie działki położone są w granicach:

 1. obszaru rewitalizacji* i ścisłego obszaru rewitalizacji*;
 2. obszaru znajdującego się w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość zabudowy wokół lotniska Gliwice, na którym:
  1. zabrania się lokalizacji obiektów mogących stanowić przeszkody lotnicze,
  2. obowiązuje bezwzględne ograniczenie wysokości obiektów budowlanych (również urządzeń umieszczonych na obiektach budowlanych) oraz naturalnych.

Zgodnie z §16 ust. 15 ww. planu miejscowego dla ochrony funkcjonowania lotniska oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków powietrznych, na terenie objętym tym planem zabrania się również budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.

* Wskazany obszar rewitalizacji i ścisły obszar rewitalizacji nie są obszarami rewitalizacji wyznaczonymi na podstawie przepisów ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. DzU z 2021 r., poz. 485).

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 20 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 33 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 324, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 13 czerwca 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7510/2023 z 17 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej niezabudowane działki nr 844 oraz 845, obręb Kłodnica położone w Gliwicach przy ul. Domańskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 20 lipca 2023 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7510/2023 z 17 marca 2023 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>