SPRZEDAŻ - działka 324, obręb Stare Gliwice, ul. Wesoła-3

Opublikowane: 18.05.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344),
ogłasza
IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

29 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę 324 o pow. 0,0961 ha, obręb Stare Gliwice, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00046633/7. Działka położona jest w Gliwicach przy ul. Wesołej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 298 620,00 zł
Wadium: 29 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2990,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 28 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 28 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 27 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.

mapa_324-1

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka 324 o pow. 0,0961 ha, obręb Stare Gliwice, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00046633/7. Działka położona jest w Gliwicach przy ul. Wesołej.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Wesołej, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 88. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny usługowe.
Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Przez działkę 324 przebiega sieć kanalizacyjna. Ma także dostęp do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Usunięcie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Ponadto planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody. W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
Odwodnienie terenu działki leży w gestii przyszłego nabywcy.
Działka nr 324 na dzień dzisiejszy nie ma skomunikowania z drogą publiczną. Dojazd mógłby się odbywać poprzez działki nr 308/1, 315, 316, 327 (będące własnością Miasta Gliwice) do drogi publicznej ul. Łabędzkiej zjazdem istniejącym, pod warunkiem zapewnienia fizycznej możliwości dojazdu poprzez działkę nr 327, tj. po usunięciu wszystkich przeszkód (m.in. wycinka drzew czy krzewów), oraz po wykonania utwardzenia o minimalnej szerokości wynoszącej 5,0 m. Nadmieniamy, iż działka 327 obciążona jest umową użyczenia do 1 października 2023 r., która została zawarta z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w celu budowy ogólnodostępnej drogi dojazdowej.
Realizacja inwestycji na ww. działce lub istotna zmiana sposobu zagospodarowania jej terenu winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia takich przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
W dziale III księgi wieczystej istnieje wzmianka dotycząca ustanowionej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø800 mm o długości 34,09 m, co wraz ze związaną z urządzeniem strefą ochronną o szerokości po 1,50 m z każdej strony urządzenia daje powierzchnię konieczną do objęcia służebnością 129,53 m2. Natomiast dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położony jest przedmiotowy kompleks. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 324, obręb Stare Gliwice, położona jest na terenie, dla którego od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice” (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 3935). Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część działki nr 324, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 25 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenów oznaczonych m. in. symbolem 25 MN obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie terenu:
  1. podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  2. uzupełniające – usługi nieuciążliwe;
 2. zasady zagospodarowania terenu:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej,
  2. ustala się urządzanie usług nieuciążliwych wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych jako lokale użytkowe.

Pozostała część działki nr 324, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 1 KDW – opisanym jako: tereny dróg wewnętrznych. Dla terenów oznaczonych m. in. symbolem 1 KDW obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe terenu – droga wewnętrzna;
 2. zasady zagospodarowania terenu:
  1. utrzymanie, przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej,
  2. szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 15 m z możliwością poszerzenia w obrębie skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,
  3. dopuszcza się nie wyodrębnianie jezdni i chodnika.

Zaznaczamy, że południowy fragment przedmiotowej działki w planie miejscowym przeznaczony jest pod tereny dróg wewnętrznych, tj. łopatkę do zawracania, jednakże zdaniem Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach nie zachodzi potrzeba jego wydzielania, gdyż w odniesieniu do dróg wewnętrznych elementy te nie są obowiązkowe, a ponadto pojazdy mają możliwość dokonywania manewrów zawracania na terenie posesji, do których droga prowadzi. Należy jednak mieć na uwadze ewentualne zachowanie tej rezerwy terenu celem umożliwienia swobodnego nawracania na ul. Wesołej oraz obowiązującą, w tym fragmencie działki, nieprzekraczalną linię zabudowy.
Dodatkowo informujemy, że działka nr 324 znajduje się w granicach: strefy „OW” obserwacji archeologicznej, złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK, a ponadto na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ul. Wesołej.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 29 900,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 324, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 22 czerwca 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6458/2022 z 5 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 324, obręb Stare Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 28 lipca 2023 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6458/2022 z 5 września 2022 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>