SPRZEDAŻ - dz. nr 594, obręb Żerniki, na zach. od ul. Czekanowskiego 14

Opublikowane: 19.12.2022

<![CDATA[

 


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu


herb_Gliwic

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: na zach. od ul. Czekanowskiego 14 w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 594, obręb Żerniki, KW nr GL1G/00046150/7, użytek Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, powierzchnia gruntu 0,0174 ha.

3. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 19 000,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Minimalne postąpienie: 190,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.

5. Opis nieruchomości

mapa_594_Zerniki

Działka nr 594, obręb Żerniki, położona jest w Gliwicach, w odległości ok. 5 km od ścisłego centrum, w pobliżu drogi krajowej nr 78. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w bliskiej odległości. Sąsiedztwo stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do rombu niemająca dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, dla której została ustanowiona na rzecz PWiK Sp. z o.o. służebność przesyłu. Działka stanowi teren niezabudowany, częściowo porośnięty niewielkimi drzewami. Wzdłuż południowej części działki, na działce nr 1588 przebiega rów melioracyjny, administrowany przez Miasto Gliwice.
Obowiązuje zakaz grodzenia dz. nr 594 w odległości 1,5 m od granic terenów o symbolu WS zgodnie z planem miejscowym. Przyszły nabywca nie może wykonywać żadnych prac w odległości 1,5 m od skarpy rowu. Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie rowu należy wykonywać w sposób nienaruszający jego konstrukcji oraz niezakłócający swobodnego przepływu wód. Ponadto należy umożliwić swobodny dostęp do ww. rowu, celem wykonywania prac bieżącego utrzymania, czyszczenia i koszenia.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę przy przeprowadzaniu prac. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt i we własnym zakresie.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/000046150/7 istnieje wzmianka o złożonym wniosku, który dotyczy wpisu służebności przesyłu. Działka nr 594 została obciążona służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, w zakresie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej Ø250 mm o długości 17,49 m, co wraz ze związaną z urządzeniem strefą ochronną o szerokości po 1,50 m z każdej strony urządzenia daje powierzchnię konieczną do objęcia służebnością wynoszącą 56,84 m2. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 15 stycznia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (uchwała Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 31 grudnia 2014 r.,  poz. 6770), przedmiotowy teren, oznaczony jest symbolami:
8 MNn, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, garaże, budynki gospodarcze, dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi, zieleń urządzona, sieci infrastruktury technicznej.
11ZP, co oznacza: tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej bez budynków, mała architektura, ciągi piesze i rowerowe, mosty i kładki, drogi wewnętrzne, zbiorniki retencyjne i urządzenia melioracyjne.
8 WS, co oznacza przeznaczenie podstawowe: cieki wodne, przeznaczenie uzupełniające: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, mosty i kładki.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: ochrona cieków wodnych i ich brzegów, utrzymanie koryt cieków wodnych, przejazdów i przepustów w stanie spełniającym wymogi ochrony przeciwpowodziowej.
Ponadto zgodnie z § 11 ww. planu dla spełnienia wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustalono nakaz utrzymania ciągłości elementów systemu przyrodniczego, poprzez:

  1. zakaz całkowitej likwidacji urządzeń i rowów melioracyjnych – dopuszcza się ich przebudowę,
  2. zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic terenów o symbolu WS.

7. Wadium
Wadium w wysokości 1900,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 594, obręb Żerniki, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 14 grudnia 2022 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 20 stycznia 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
  • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, przeznaczenie w planie miejscowym, brak dostępu do drogi publicznej, nie może ona stanowić nieruchomości do samodzielnego zagospodarowania, w związku z czym została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych, tj. nr 589/5, 593, 595/3, obręb Żerniki.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
  • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana będzie z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
  • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 14 grudnia 2022 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym, w terminie do 14 grudnia 2022 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje
10.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6628/2022 z 21 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 594, obręb Żerniki, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6628/2022 z 21 września 2022 r.

10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32/338-64-22.

10.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA

]]>