SPRZEDAŻ - dz. nr 109, dz. nr 110, obręb Stare Miasto, ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego

SPRZEDAŻ - dz. nr 109, dz. nr 110, obręb Stare Miasto, ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego

Dodano: 25.02.2021

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • dz. nr 109, obręb Stare Miasto, położona przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach, o pow. 0,8742 ha, użytek: Bi (inne tereny zabudowane) – 0,5947 ha oraz Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) – 0,2795 ha,
 • dz. nr 110, obręb Stare Miasto, położona przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej w Gliwicach, o pow. 0,0001 ha, użytek: Bi (inne tereny zabudowane) – 0,0001 ha;
  zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00037658/2.

Opis przedmiotu przetargu:

mapa_dz_109_110_Stare_Miasto

Nieruchomość położona jest przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach, w centrum miasta, w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa, obiekty użyteczności publicznej oraz rzeka Kłodnica.
Przedmiotowy teren to miejsce dawnej Fabryki Papieru i Papy (niem. Pius Bartella Papier – u. Papierfabrik) Josefa Kleczewskiego (ur. 1839 – zm. 1922). Zakład został założony w 1872 r., a jego oficjalne uruchomienie nastąpiło 12 września 1873 r. natomiast 12 grudnia 1881 r. zabudowania fabryczne uległy zniszczeniu z powodu pożaru. Po ich odbudowie fabryka została ponownie uruchomiona. Zabudowania fabryki prawdopodobnie istniały do lat 70. XX wieku. W związku z wcześniejszą zabudową terenu można liczyć się z możliwością zlokalizowania na przedmiotowym terenie piwnic/korytarzy zabudowy fabryki.
Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne: sieć elektroenergetyczna, sieć ciepłownicza, sieć kanalizacyjna, sieć teletechniczna i sieć gazowa.
Włączenie ruchu drogowego z działki nr 109, obręb Stare Miasto, może odbywać się do dróg publicznych ul. Wybrzeże Armii Krajowej oraz ul. Berbeckiego (przyszłe zjazdy powinny być zlokalizowane poza obszarami oddziaływania skrzyżowań). Skomunikowanie z ul. Berbeckiego będzie mogło odbywać się zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu tj. na relacjach lewoskrętnych. Obecnie możliwy jest dojazd do nieruchomości od strony ul. Zwycięstwa, natomiast z uwagi na planowane ograniczenie ruchu kołowego w ciągu ul. Zwycięstwa w przyszłości zostanie ograniczony dojazd do terenu inwestycyjnego od strony ul. Zwycięstwa (w tym także pojazdów osobowych). Ponadto inwestor winien zapewnić stosowną liczbę miejsc postojowych na terenie własnym (tj. poza pasami dróg publicznych).
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach lub zmiana dotychczasowego sposobu jej zagospodarowania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działki nr 109 i 110, obręb Stare Miasto, położone są na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. Plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami planu działki nr 109 i 110, obręb Stare Miasto, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: 57 UM – opisanym jako: tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1UM do 79 UM obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. zieleń urządzona,
  2. dojazdy i parkingi,
  3. urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w granicach: strefy „B1” pośredniej ochrony konserwatorskiej, obszaru rewitalizacji, złoża węgla kamiennego „Gliwice”.
Z uwagi na strefę B1 pośredniej ochrony konserwatorskiej „w obrębie wyznaczonych stref B pośredniej ochrony konserwatorskiej, lokalizacja oraz skala i gabaryty nowo projektowanej zabudowy – nie powinny zakłócać charakteru zachowanej posiadającej wartości kulturowe zabudowy, a wszelkie uzupełnienia zabudowy, remonty oraz przebudowy powinny być prowadzone po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej służby ochrony konserwatorskiej.”
Na terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowej obie funkcje traktowane są równorzędnie tzn. mogą występować samodzielnie lub łącznie w dowolnych proporcjach. Dla zabudowy usługowej plan pozwala na realizację usług nieuciążliwych z zakresu handlu, ochrony zdrowia, oświaty, obiektów kultu i kultury, budynków biurowych, wolnych zawodów z wykluczeniem działalności. której ewentualna uciążliwość przekracza granice posiadanych pomieszczeń lub nieruchomości oraz narusza prawa osób trzecich.

Obciążenia nieruchomości:

 • służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej –Gliwice Sp. z o.o. o łącznej pow. gruntu objętego służebnością wynoszącą 118,05 m² w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych posadowionych na działce;
 • służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji j Sp. z o.o. o łącznej pow. gruntu objętego służebnością wynoszącą 404,30 m² w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.
 • umowy dzierżawy w części o pow. 0,5792 ha zawarte na okres:
 1. od 1.07.2020 do 30.06.2023 – teren 12 m² wydzierżawiony w celu używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem terenu na plac gospodarczy pod tymczasową wiatę na kontenery na odpady komunalne będącą własnością dzierżawcy,
 2. od 1.07.2020 do 30.06.2023 – teren 30 m² wydzierżawiony w celu używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem terenu na plac gospodarczy pod tymczasową wiatę na kontenery na odpady komunalne będącą własnością dzierżawcy,
 3. okres od 01.08.2020 do 31.07.2021 – teren 5080 m² wydzierżawiony w celu używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem terenu na prowadzenie parkingu strzeżonego. Na działce posadowiony jest budynek służący jako budka parkingowa oraz ogrodzenie panelowe będące własnością dzierżawcy,
 4. od 1.07.2020 do 30.06.2023 – teren 670 m² wydzierżawiony z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Na działce nr 109, obręb Stare Miasto, posadowiony jest również garaż, w stosunku do którego toczy się sprawa przeciwko Gminie Gliwice o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na podstawie art. 211 ust. 1 u.g.n. Powództwo zostało w I instancji oddalone, z uwagi na niewskazanie przesłanek z art. 211 u.g.n. Obecnie sprawa jest na etapie postępowania apelacyjnego przed Sądem Okręgowym w Gliwicach. Sprawa dotyczy powierzchni zajętej przez garaż, tj. ok. 18 m ² oraz terenu niezbędnego do korzystania z garażu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 700 000,00 zł brutto *
(Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 97 000,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu będą udzielane również pod numerami tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby uczestniczące w przetargu. Wejście do budynku będzie możliwe od godz. 11.40.

Wadium
Wadium w wysokości 970 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 109, 110, obręb Stare Miasto oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 20 kwietnia 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym, uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
 • okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3172/2020 z 2 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 109, obręb Stare Miasto, położoną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach oraz działkę nr 110, obręb Stare Miasto, położoną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 28 maja 2021 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00037658/2 oraz stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3172/20 z 2 grudnia 2020 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 08.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH