Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORT - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - SPORT - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Uaktualniono: 31.10.2017 / pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-4226/2017
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 13 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2j ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
§ 2. Przyznać dotacje w łącznej kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na powierzenie i wsparcie realizacji zadań wyłonionych spośród ofert przyjętych do rozpatrzenia zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
§ 4. Treść zarządzenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aby zapoznać się z lista, kliknij TUTAJ.

Okres publikacji ogłoszenia : od 14-03-2017 00:00:00 do 28-02-2023 23:59:59