Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Uaktualniono: 31.10.2017 / drukuj / pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-3569/16
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 października 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W 2017 R.

§ 1 Rodzaj zadania publicznego
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
1. Zadanie obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalach, dniach i godzinach:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, z wyjątkiem okresów: 16-27.01.2017 r. i 23.06.-01.09.2017 r. - kiedy punkt będzie czynny w godzinach od 12.00 do 16.00,
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7, 44-100 Gliwice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, z wyjątkiem okresów: 16-29.01.2017 r., 13-18.04.2017 r., 02.05.2017 r., 16.06.2017 r., 26.06-31.08.2017 r. i  27.12-31.12.2017 r. - kiedy punkt będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00,
3) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 13.00,
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.15 do 17.15.

§ 2  Podmioty uprawnione do składania ofert
1. Do złożenia oferty o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej uprawniona jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą która:
a) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

§ 3 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 242 903,52 zł, przy czym na każdy z punktów przeznacza się 60 725,88 zł w skali roku.
2. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację ww. zadania.

§ 4 Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.
2. Dotowane może być zadanie realizowane wyłącznie w punktach udzielania pomocy prawnej określonych w § 1.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
1) realizacji projektów finansowanych z innego tytułu,
2) deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) kosztów powstałych przed datą realizacji zadania,
4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań,
5) działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem.

§ 5  Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (DzU z 2016 r., poz. 1300).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
2) dokumenty, z których wynika co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
3) oświadczenie, że oferent w okresie dwóch lat poprzedzających  przystąpienie do otwartego konkursu ofert (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy):
a) rozliczył się z dotacji przyznanych na wykonanie realizowanych zadań publicznych,
b) wykorzystał otrzymane dotacje zgodnie z celem jej przyznania,
c) nie znalazł się w sytuacji, gdy rozwiązana z nim została umowa na realizację zadania publicznego stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
4) zobowiązanie oferenta do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
5) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
6) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów
niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
7) dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę
z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
5. Organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
6. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
7. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w ust. 1-6 będą odrzucane.
8. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną
przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania, którego konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot – dysponowanie zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania oraz ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie (oceniane w skali: 0-6 pkt), 
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania (oceniane w skali: 0-5 pkt),
3) planowany wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków (oceniane w skali: 0-5 pkt),
4) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości orz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (oceniane w skali: 0-2 pkt).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 10, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą łączną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 18.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7 Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania winna odbywać się od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Warunkiem realizacji zadania jest:
1) udzielanie nieodpłatnych porad prawnych osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
2) udzielanie porad prawnych w zakresie określonym ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
3) dokumentowanie udzielonych porad prawnych zgodnie z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
4) przekazywanie dokumentacji wynikającej z ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w terminie i na zasadach określonych w umowie,
5) przedkładanie sprawozdawczości na zasadach i w terminach określonych w umowie, 6) zapewnienia osobie udzielającej porad prawnych komputera wraz z dostępem do bazy aktów prawnych, drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz materiały biurowe (w tym karty nieodpłatnej pomocy prawnej) w każdym z punktów udzielania pomocy prawnej.
3. Podmioty, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej. Wzór umowy określony jest w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (DzU z 2016 r., poz. 1300). Umowa zawierać będzie zapisy wymagane ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz określonymi w ogłoszeniu warunkami realizacji zadania.
5. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, w tym oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu oraz dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań (w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie).
6. Umowa o powierzenie realizacji zadania zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy.
7. Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną, załączają do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
8. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o powierzenie realizacji zadania, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
9. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (DzU z 2016 r., poz. 1300).
10. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
11. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stopnia realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 8 Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju 
1. Nie zlecano do realizacji zadania dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2015 r.
2.  W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. przekazana na realizację zadania środki finansowe w wysokości 268 685,27 zł (w tym dla organizacji pozarządowych: 159 380,24 zł).

§ 9 Informacje dodatkowe
1. Formularz oferty jest dostępny na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (dokumenty do pobrania).
2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/238-54-33).
3. Konsultacji dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67).
4. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - zobowiązanie

Dokumenty do pobrania (oferta):

http://bip.gliwice.eu/strona=10464

Okres publikacji ogłoszenia : od 17-10-2016 00:00:00 do 02-01-2038 23:59:59