Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO woj. śląskiego (II edycja)

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO woj. śląskiego (II edycja)

Uaktualniono: 31.10.2017 / drukuj / pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO woj. śląskiego (II edycja)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu „Czas na zmiany II” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO woj. śląskiego (II edycja)

ZARZĄDZENIE NR PM-3632/16
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 27 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu „Czas na zmiany II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej, realizowanego od 9 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., w ramach projektu „Czas na zmiany II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 4. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, wraz z załącznikami zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym - Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice wynika z art. 11 ust. 2  oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej wspierają bądź powierzają w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-3632/16
Prezydenta Miasta Gliwice z 27 października 2016 r.


PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ OD 9 STYCZNIA DO 31 MARCA 2017 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI DOTYCZĄCYCH EDUKACJI FINANSOWEJ W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROJEKTU „CZAS NA ZMIANY II” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

§ 1. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO
1. Usługi aktywnej integracji dotyczące edukacji finansowej.
Zadanie obejmuje przeprowadzenie zajęć w formie warsztatowej z zakresu edukacji finansowej dla 6 grup 6-8 osobowych składających się z uczestniczek/uczestników projektu „Czas na zmiany II”. Wynikiem przeprowadzonych zajęć ma być poszerzenie wiedzy wytypowanych uczestniczek/uczestników projektu „Czas na zmiany II” o zarządzaniu budżetem domowym, racjonalnym wydatkowaniu środków oraz wyposażenie w umiejętności efektywnego analizowania dostępnych na rynku narzędzi finansowych i budowanie świadomości w zakresie edukacji finansowej.

§ 2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
Prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Na realizację ww. zadania Miasto Gliwice przeznacza kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Dotowane z budżetu miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację powyższego zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwice z innego tytułu;
b. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowania;
e. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, Prezydent Miasta może wskazać pozycje kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

§ 5. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT, W TYM WYMAGANE DOKUMENTY
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
a. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;
b. kalkulację przewidzianych kosztów z uwzględnieniem wkładu rzeczowego;
3. podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. przygotowując kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania należy wziąć pod uwagę Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązujący dla konkursów i naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla projektów współfinansowanych z EFS, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu naboru w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a. aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności oferenta/oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących - wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów;
c. oświadczenie oferenta (zgodne z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr PM-3632/16 Prezydenta Miasta Gliwice z 17 października 2016 r.) o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
d. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami (w przypadku realizacji zadania z partnerami);
e. oświadczenie zgodne z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych;
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
g. oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja.
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
7. Załączniki i wymagane dokumenty muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
8. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w pkt 1-7 będą odrzucane.
9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2016 r. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9, w sekretariacie lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Na kopercie należy umieścić dopisek: „oferta realizacji zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej”.

§ 6. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w niniejszym konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d i 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorąc pod uwagę opinie komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:
a. organizacyjne – możliwość realizacji zadania przez podmiot, dysponowanie zasobami odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania, posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje, uprawnienia), doświadczenie w realizacji podobnych zadań, praca społeczna członków (oceniane w skali: 0 – 9 pkt).
b. finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich realistycznej wyceny, celowości, oszczędności i efektywności wykonania, wartość wkładu osobowego (oceniane w skali: 0 – 7 pkt).
c. analiza dotychczasowego doświadczenia organizacji w realizacji działań z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości społecznej (oceniane w skali: 0 – 5 pkt).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 12 pkt, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba to 21 pkt.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjna i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty, poprzez zamieszczenie informacji w „Miejskim Serwisie Internetowym - Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się 9 stycznia i zakończyć 31 marca 2017 r.
2. Wszystkie typy przedsięwzięć powinny odbywać się w salach warsztatowych projektu „Czas na zmiany II” (w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 20 lub ul. Ziemowita 1). Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach realizujący projekt „Czas na zmiany II” udostępni nieodpłatnie sale warsztatowe dla potrzeb realizacji niniejszego zadania publicznego. Uczestniczki/uczestnicy projektu w trakcie trwania zajęć w salach warsztatowych tutejszego Ośrodka mają zapewniony poczęstunek kawowy.
3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego.
4. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Warunkiem przekazania dotacji jest:
a. dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji i dostarczenie go wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zadania określoną w ofercie, pod rygorem rezygnacji z dotacji. Jeżeli termin rozpoczęcia realizacji zadania jest krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu – harmonogram składa się niezwłocznie.
b. zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składające ofertę wspólną, załączają do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą pomiędzy sobą, określającą zakres swoich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
7. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty niebędące stroną umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot. Koszty obsługi zadania, tj. obsługa finansowo-księgowa, promocja, zarządzanie powinny zostać rozliczone wkładem własnym podmiotu dotowanego (udziałem osobowym).
8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do złożenia organowi administracji sprawozdań częściowych miesięcznych z realizacji zadania publicznego, zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300), w terminach wskazanych w umowie dotacyjnej.
9. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
10. Organ administracji ma prawo żądać, aby podmiot dotowany, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania miesięcznego lub końcowego.
11. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego. Organ administracji ma prawo wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
12. Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: stopnia realizacji zadania, efektywności,  rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
13. W zakresie informacji i promocji podmiot dotowany jest zobowiązany do:
a. informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z treścią aktualnych „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”, informacja na temat finansowania wraz z logotypami powinna się znaleźć przede wszystkim na wszelkich dokumentach dotyczących realizowanego zadania publicznego potwierdzających rodzaj, charakter i zakres wsparcia oraz we wszystkich ewentualnych materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
b. umieszczania informacji, o której mowa w pkt 13 lit. a na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający dobrą widoczność.
c. zamieszczenia na własnej stronie internetowej – w przypadku jej posiadania – aktywnego odnośnika do portalu internetowego www.czasnazmiany.gliwice.pl, www.opsgliwice.pl.
d. udostępniania organowi administracji na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielania nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych oraz prezentacji dotyczących zadania publicznego.
e. upoważniania organu administracji do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu podmiotu dotowanego, przedmiotu i celu, na których przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.
14. Organ administracji udostępni podmiotowi dotowanemu obowiązujące logotypy do oznaczania zadania publicznego po podpisaniu umowy.
15. Podmiot dotowany w zakresie realizacji zadania zobowiązany jest do:
a. realizacji zadania, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz zapisów podręcznika „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”.
16. Podmiot dotowany jest zobowiązany do niezwłocznego informowania organu administracji o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości.
17. W zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej podmiot dotowany jest zobowiązany do:
a. prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2016 r., poz. 1047) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
b. umieszczania opisu merytorycznego na dokumentacji finansowej wskazującej rodzaj wsparcia.

§ 8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
Na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej Miasto Gliwice w latach ubiegłych nie przeznaczyło żadnych środków.

§ 9. INFORMACJE DODATKOWE
1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (tel. 32/335-96-54).
2. Konsultacji w sprawie sporządzania dokumentacji konkursowej udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/232-04-77).
3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  PM-3632/16
Prezydenta Miasta Gliwice z 27 października 2016 r.

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że w odniesieniu do zadania publicznego pod nazwą: „Edukacja finansowa” z zakresu usług aktywnej integracji, będącego przedmiotem ofert – oferent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów)

Okres publikacji ogłoszenia : od 02-11-2016 00:00:00 do 03-01-2038 23:59:59