Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na przełomie 2016/2017 r. (IV edycja)

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na przełomie 2016/2017 r. (IV edycja)

Uaktualniono: 31.10.2017 / drukuj / pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na przełomie 2016/2017 r. (IV edycja)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na przełomie 2016/2017 r. (IV edycja)

Załącznik do zarządzenia nr PM-3679/16
Prezydenta Miasta Gliwice z 7 listopada 2016


PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ – PROWADZENIE OGRZEWALNI DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA PRZEŁOMIE 2016/2017 R.

§ 1. Rodzaj zadania publicznego 
1. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych.
Adresatami zadania są osoby bezdomne, w tym osoby w stanie po spożyciu alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert
1. Do złożenia oferty uprawnione są prowadzące działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych
1. Na realizację zadania w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. miasto Gliwice przeznacza kwotę 40 000,00 zł, w tym:
1) kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania w grudniu 2016 r.
2) kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania od stycznia do marca 2017 r.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania.
2. Dotowane z budżetu miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane  z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
1) realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwice z innego tytułu;
2) deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
3) kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
5) działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, prezydent miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty  
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
7) opis kwalifikacji osób realizujących zadanie;
8) opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
3) aktualny statut lub podstawę prawną obejmującą prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;
4) dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
5) tytuł prawny do lokalu, w którym realizowane ma być zadanie;
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
6. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
7. Oferty, które nie spełniają  wymogów wskazanych w punktach (1-6) będą odrzucane.
8. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert  
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez prezydenta miasta  w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele prezydenta miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy na zasadach określonych w ustawie.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot - dysponowanie zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania oraz ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie (skala od 0 do 6 punktów);
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (skala od 0 do 5 punktów);
3) planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (skala od 0 do 5 punktów);
4) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala od 0 do 2 punktów);
5) uwzględnienie projektów partnerskich (skala od 0 do 1 punkt);
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 11, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 19.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje prezydent miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania powinna mieścić się w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 roku.
2. Przedmiot oferty złożonej do konkursu przez oferenta musi być zgodny z jego celami statutowymi.
3. Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
4. Oferent powinien dysponować odpowiednim obiektem spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
5. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do:
1) niepobierania opłat od adresatów zadania;
2) zapewnienia schronienia w sposób ciągły, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę;
3) utrzymywania w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18°C;
4) udostępnienia krzeseł/ławek do siedzenia;
5) udostępnienia możliwości korzystania z sanitariatu;
6) zapewnienia dostępu do ciepłej i zimnej wody (przynajmniej w określonych godzinach);
7) zapewnienia gorącego napoju/możliwości przygotowania gorącego napoju;
8) bieżącej współpracy z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, w szczególności z zespołem ds. osób bezdomnych, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych oraz innymi podmiotami mogącymi działać w obszarze szeroko rozumianej bezdomności;
9) udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat możliwości wsparcia dla osób bezdomnych w ogrzewalni i w innych placówkach świadczącym pomoc bezdomnym oraz możliwości skorzystania z punktu higienicznego.
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
8. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych prawidłowych załączników, w tym:
1) oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu;
2) dostosowanego kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji wraz  z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań (w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie).
9. Umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
10. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
11. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
12. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r. poz. 1300).
13. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
14. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stopnia realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju  
W 2015 r. nie zlecano do realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.
W roku bieżącym na realizację zadania przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

§ 9. Informacje dodatkowe
1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/238-54-33) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67).
2. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, tel. 32/238-81-67.
3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

Dokumenty do pobrania (wzór oferty)

Okres publikacji ogłoszenia : od 08-11-2016 00:00:00 do 04-01-2038 23:59:59