Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii w 2017 roku

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii w 2017 roku

Uaktualniono: 31.10.2017 / drukuj / pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR PM-3712/16
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 15 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 446 z późn zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego w 2017 roku, dotyczącego przeciwdziałania narkomanii.
§ 2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, wraz z załącznikiem zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 3712/16
Prezydenta Miasta Gliwice z 15 listopada 2016 r.

 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU  ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA GLIWICE W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

§ 1. Rodzaj zadania publicznego 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
1. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz eksperymentujących z narkotykami, realizowane przez certyfikowanych terapeutów uzależnień lub specjalistów terapii uzależnień.
2. programy redukujące szkody zdrowotne w dziedzinie zdrowia psychicznego powstałe na skutek zażywania narkotyków i dopalaczy.
3. readaptacja społeczna osób uzależnionych utrzymujących abstynencję poprzez prowadzenie mieszkań chronionych/hostelu readaptacyjnego.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert
1. Do złożenia oferty uprawnione są prowadzące działalność statutową w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych
1. Na realizację zadania miasto Gliwice przeznacza kwotę 120 000,00 zł.
2. Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z projektu uchwały budżetowej i może ona ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały budżetowej na rok 2017.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.
2. Dotowane z budżetu miasta mogą być zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane  z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a. realizacji projektów finansowanych z budżetu miasta Gliwice z innego tytułu;
b. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
d. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
e. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5. Przyznając dotację, prezydent miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu miasta Gliwice.

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty  
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
2. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) opis kwalifikacji osób realizujących zadanie;
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4. W ofercie nie należy wskazywać dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego oraz kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów.
5. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
2) dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami, (w przypadku realizacji zadania z partnerami).
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
7. Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
8. Oferty, które nie spełniają  wymogów wskazanych w punktach (1-7) będą odrzucane.
9. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert  
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez prezydenta miasta  w drodze zarządzenia.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele prezydenta miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy na zasadach określonych w ustawie.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot - dysponowanie zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania oraz ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie (skala od 0 do 6 punktów);
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (skala od 0 do 5 punktów);
3) planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (skala od 0 do 5 punktów);
4) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala od 0 do 2 punktów);
5) uwzględnienie projektów partnerskich (skala od 0 do 1 punkt).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 10, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 19.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje prezydent miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w 2017 roku.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
4. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych prawidłowych załączników, w tym:
1) oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu;
2) dostosowanego kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji wraz z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań (w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie).
5. Umowa zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną, załączają do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego        lub o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
7. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez podmiot.
8. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
9. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
10. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju  
Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania narkomanii przekazano:
- w roku 2015 - kwotę 140 000 zł,
- w roku 2016 - kwotę 105 440 zł.

§ 9. Informacje dodatkowe
1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/239-12-59) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67).
2. Konsultacji w zakresie sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67).
3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice wynika z art. 11 ust. 2  oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1817), zgodnie z którym organy administracji publicznej wspierają bądź powierzają w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Okres publikacji ogłoszenia : od 17-11-2016 00:00:00 do 31-12-2038 23:59:59