NAJEM – ZBM I TBS – lokale użytkowe przy: ul. Władysława Sikorskiego 55/U-1, ul. Zwycięstwa 34/U-9, pl. Piastów 2/U-2, ul. Na Piasku 12B/U-2, ul. Błogosławionego Czesława 36/U-1, ul. Częstochowska 3/U-1

Opublikowane: 06.09.2023

<![CDATA[

 

tbsI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:


I PRZETARG


1. ul. Władysława Sikorskiego 55/U-1 (front, parter), lokal użytkowy o powierzchni 102,67 m2, składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. etażowe gazowe.
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Lokal stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 3080,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


2. ul. Zwycięstwa 34/U-9 (parter, oficyna), lokal użytkowy o powierzchni 119,46 m2, składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – elektryczne akumulacyjne.
Stan techniczny lokalu – dobry.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 13,00 zł
Wadium: 4659,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 2,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


3. pl. Piastów 2/U-2 (front, parter), lokal użytkowy o powierzchni 219,47 m2, składający się z 8 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe.
Stan techniczny lokalu – dobry.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 12,00 zł
Wadium: 7901,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 2,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


II PRZETARG


1. ul. Na Piasku 12B/U-2 (parter, I piętro), lokal użytkowy o powierzchni 138,04 m2, składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – etażowe gazowe.
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Lokal stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 3520,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega licytacji i wynosi:
pow. piwnicy 12,68 m2 x 2,00 zł/m2 = 25,36 zł miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23%.


2. ul. Błogosławionego Czesława 36/U-1 (front, parter), lokal użytkowy o powierzchni 48,61 m2, składający się z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjna, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe, ciepła woda użytkowa.
Stan techniczny lokalu – dobry.
Lokal stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1458,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


3. ul. Częstochowska 3/U-1 (front, parter), lokal użytkowy o powierzchni 41,68 m2, składający się z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – dobry.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł
Wadium: 1250,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.


Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 29 września 2023 r. (piątek) od godz. 9.00 do godz. 9.30 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Przetarg rozpocznie się 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 10.00, wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2023 r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski S.A. nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której lokal będzie wynajmowany.
  Dostarczenie do 27 września 2023 r.:
 • w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg lokal użytkowy” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta (w godzinach urzędowania spółki),
 • pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.;

kompletu kserokopii dokumentów:

 1. potwierdzenia dowodu wpłaty:
 • z informacją o numerze rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • z informacją o danych personalnych (imię nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie brała udział w przetargu;
 1. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytkowego, treścią regulaminu przetargu oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego – załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl),
 2. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl),
 3. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu,
 4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu,
 5. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 1. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami dokumentów, o których mowa pkt. 1, w celu ich weryfikacji.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków, nie zostaną dopuszczone do licytacji.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
 • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu lokalu użytkowego składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania lokalu użytkowego z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 18 września 2023 r. (poniedziałek).

 1. ul. Władysława Sikorskiego 55/U-1 – godz. 9.00 – 9.15,
 2. ul. Zwycięstwa 34of/U-9 – godz. 9.30 – 9.45,
 3. pl. Piastów 2/U-2 – godz. 10.00 – 10.15,
 4. ul. Na Piasku 12B/U-2 – godz. 10.30 – 10.45,
 5. ul. Błogosławionego Czesława 36/U-1 – godz. 11.00 – 11.15,
 6. ul. Częstochowska 3/U-1 – godz. 11.30 – 11.45.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11,
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy Rozporządzenia.

]]>