NAJEM – ZBM I TBS – lokale użytkowe położone przy: pl. Piastów 9/U-2, ul. Władysława Sikorskiego 43/U-2, ul. Władysława Reymonta 14/U-1, ul. Nowy Świat 19/U-1, ul. Bednarska 2/U-1

Opublikowane: 02.03.2023

<![CDATA[

 

tbsI

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:


I PRZETARG


1. pl. Piastów 9/U-2, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 12,77 m2, składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – elektryczne (piec dwufunkcyjny).
Stan techniczny lokalu – po remoncie.
Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 15,00 zł
Wadium: 575,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


2. ul. Władysława Sikorskiego 43/U-2, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 42,59 m2, składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1150,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.


3. ul. Władysława Reymonta 14/U-1, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 79,32 m2, składający się z 8 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu*.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 2142,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.


II PRZETARG


1. ul. Nowy Świat 19/U-1, parter, lokal użytkowy o powierzchni 22,59 m2, składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną – odpływ od umywalki, WC – wspólne na klatce schodowej, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – dobry.
Lokal stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 610,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


2. ul. Bednarska 2/U-1, parter, lokal użytkowy o powierzchni 57,83 m2, składający się z 13 pomieszczeń. Lokal nie ma ogrzewania oraz niezależnego zasilania w energie elektryczną, WC w lokalu.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1561,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 30 marca 2023 r. (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 9.30, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Przetarg rozpocznie się 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 (wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu), w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2023 r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której lokal będzie wynajmowany.”
  Dostarczenie do 28 marca 2023 r.:
 • w zaklejonej kopercie z opisem: „Przetarg – lokal użytkowy” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta w godzinach urzędowania spółki,
 • pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.;

kompletu kserokopii dokumentów:

 1. potwierdzenia dowodu wpłaty:
 • z informacją o numerze rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • z informacją o danych personalnych (imię nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie brała udział w przetargu;
 1. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytkowego, treścią regulaminu przetargu oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego – załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbm.gliwice.pl),
 2. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbm.gliwice.pl),
 3. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu,
 4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu,
 5. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 1. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami dokumentów, o których mowa pkt. 1, w celu ich weryfikacji.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
 • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu lokalu użytkowego składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania lokalu użytkowego z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 20 marca 2023 r. (poniedziałek) w godz.:

 1. pl. Piastów 9/U-2 – 9.00 – 9.15,
 2. ul. Władysława Sikorskiego 43/U-2 – 9.30 – 9.45,
 3. ul. Władysława Reymonta 14/U-1 – 10.00 – 10.15,
 4. ul. Nowy Świat 19/U-1 – 10.30 – 10.45,
 5. ul. Bednarska 2/U-1 – 11.00 – 11.15.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – tel. 32/332-29-59, adres e-mail iod@zbmgliwice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia.

]]>