INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 161, obręb Politechnika-2

Opublikowane: 09.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 27 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzone zostały rokowania po III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka nr 161 o pow. 0,0415 ha, obręb Politechnika, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00035275/9, położonej przy ul. Zimnej Wody 6A w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Rokowania zostały ograniczone do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 157 i 159, obręb Politechnika, tj. do właścicieli tych nieruchomości, poprzez które działka nr 161, obręb Politechnika, ma fizyczny dostęp do drogi publicznej.

Do 22 lutego 2023 r. została wpłacona jedna zaliczka i została złożona jedna oferta.
Do rokowań dopuszczono 1 uczestnika.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 104 640,00 zł
Cena brutto osiągnięta w rokowaniach: 104 641,00 zł
Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Rokowania zakończono wynikiem pozytywnym.
Najwyższą cenę zaoferował p. Grzegorz Połatajko, który spełnił warunki rokowań.

]]>