INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - dz. nr 1697, obręb Nowe Miasto

Opublikowane: 30.08.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 18 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A odbył się II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, oznaczonej jako działka nr 1697 o pow. 85 m2, w obrębie Nowe Miasto.

Przetarg ograniczono do właścicieli działek przyległych o nr 566, 567, 568, obręb Nowe Miasto.
Do uczestnictwa w przetargu na zakup działki został dopuszczony jeden uczestnik, który w wymaganym terminie wpłacił wadium.

Cena wywoławcza nieruchomości: 23 300,00 zł

Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 23 540,00 zł zaoferowana przez małżeństwo – Aleksandrę i Mirosława Wróblewskich oraz Krystynę Bohosiewicz-Przondziono, którzy przystąpili do przetargu jako jeden uczestnik, w celu nabycia nieruchomości na współwłasność.

]]>