INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - dz. nr 1131 i 1132, obręb Szobiszowice

Opublikowane: 25.11.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2213) informuje, że 16 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:

  • nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1131, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0376 ha, KW nr GL1G/00037924/8, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane,
  • nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1132, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0520 ha, KW nr GL1G/00026990/1, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

Cena wywoławcza brutto: 298 000,00 zł
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 1 uczestnika.
Cena brutto osiągnięta w przetargu: 300 980,00 zł
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym.
Najwyższa cena została zaoferowana przez: LP Rent Paweł Łapa.

]]>