Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach na potrzeby głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego1.

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100).
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w trybie głosowania - będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu w sprawie wyboru zadań jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Gliwice na 2019 rok.  Podanie przez Państwa danych jest niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości udziału w głosowaniu (głosowanie w formie elektronicznej) lub uznanie głosu za nieważny (głosowanie w formie papierowej).
  Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z pózn. zm.) i § 16 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 4722).
 3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 5. Dodatkowe informacje:
  1. dane pozyskane w toku głosowania nie będą udostępniane innym podmiotom,
  2. dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
  3. w procesie budżetu obywatelskiego nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.Formularz do głosowania w sprawie wyboru zadań jednorocznych do realizacji z budżetu obywatelskiego Miasta Gliwice w roku 2019

Głosowanie rozpocznie się 4 czerwca 2018 r. o godzinie 08:00 i potrwa do 25 czerwca 2018 r. do godziny 20:00.
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Gliwic, który w momencie głosowania ma ukończone 16 lat lub ukończy 16 lat w 2018 r. Można oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie z jednej osiedlowej listy zadań i można to uczynić tylko we własnym imieniu. Dla ważności głosu należy podać wszystkie wymagane dane osobowe.
Z jednego adresu mailowego można oddać tylko jeden głos.
Gliwiczanie, którzy w 2018 r. nie ukończą 16 lat mogą przekazywać opinie na temat zaproponowanych zadań w formie pisemnej, z dopiskiem "Budżet Obywatelski - opinia" w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres e-mail bo@um.gliwice.pl.


WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE PODDANE ZOSTANĄ POD GŁOSOWANIE:

OSIEDLE BAILDONA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 315 409
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Miejsca postojowe103Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Paulińskiej do Św. Cecylii.287 000
2Budowa chodnika107Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej na odcinku od ul. Bł. Czesława do Modrzejewskiej.240 000
3Parking131Remont parkingu i drogi dojazdowej w Lesie Komunalnym przy Zameczku Leśnym.250 000
4Sprzęt multimedialny i sportowy226Doposażenie ZSP-6 w zestawy multimedialne, sprzęt do narciarstwa biegowego i biathlonu oraz zakup urządzeń zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu przy przedszkolu.161 000
5Street Art353Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.3 000
6Warsztaty dla młodzieży35924 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
7Modernizacja oświetlenia393Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. Baildona do Robotniczej.107 000
SUMA 1 088 800

OSIEDLE BOJKÓW
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 173 975
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Zagospodarowanie łącznika007Wykonanie balustrad mostku, posadzenie 6 drzew oraz ustawienie 2 ławek wzdłuż łącznika ul. Żytniej z Rolników.20 000
2Rekonstrukcja kapliczki013Rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowanie terenu wokół - przy ul. Rolników pomiędzy nr 326 a 300.98 000
3Budowa oświetlenia156Wykonanie oświetlenia na ul. Koniczynowej i Jeziornej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych. 66 000
4Przejścia dla pieszych157 + 182Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi - skrzyżowanie ul. Rolników z Łanową, Knurowskiej z Rolników, Bojkowskiej z Rolników.60 000
5Tor rolkowy160Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży na terenie parku w Bojkowie. 170 000
6Zajęcia w bibliotece161Przeprowadzenie całorocznych warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań z ekspertami różnych branż oraz turniejów gier planszowych dla dzieci i dorosłych.10 000
7Pierwsza pomoc167Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla różnych grup wiekowych.4 200
8Budowa oświetlenia181Wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej i Glebowej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych.66 000
9Warsztaty historyczne250Warsztaty historyczne na temat industrializacji Śląska, roli Gliwic w tym procesie oraz warsztaty robótek ręcznych, podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 200 osób w 4 grupach.12 000
10Zagospodarowanie placu269Wybrukowanie terenu przy poczcie przed budynkiem przy ul. Łanowej 2 - montaż ławek i stojaka na rowery oraz tablicy historycznej dzielnicy.63 000
11Wydarzenia dla seniorów349Organizacja bezpłatnego udziału 60 seniorów w wydarzeniach artystycznych - 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach muzycznych oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic z dojazdem. 16 000
12Warsztaty dla młodzieży36224 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 626 000

OSIEDLE BRZEZINKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 165 351
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Street workout236Doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej/Gnieźnieńskiej/ Rzeszowskiej o nowe urządzenia sportowe street workout do kwoty 165 000 zł. 165 000
2Wycieczki254Organizacja dla 50 mieszkańców osiedla wycieczek do najciekawszych miejsc w Gliwicach (Palmiarnia, Muzeum, rejs po Kanale Gliwickim).8 500
SUMA 173 500

OSIEDLE CZECHOWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 129 493
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Remont drogi243Wykonanie remontu drogi - części łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową.39 000
2Siłownia zewnętrzna341Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami. 60 000
3Warsztaty dla młodzieży36424 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 139 800

OSIEDLE KOPERNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 328 109
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Plac targowy088Utwardzenie nawierzchni placu targowego (15m x 15m), drogi dojazdowej i chodnika przy ul. Kopernika.80 000
2Parking089Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika.328 000
3Boisko trawiaste111Odbudowa szkolnego, ogólnodostępnego boiska trawiastego (37m x 64m) przy ZSP-2 - odtworzenie nawierzchni, odwodnienie, montaż piłkochwytów, oświetlenia i ławek.150 000
4Budowa oświetlenia152Wykonanie oświetlenia na ul. Gajowej i części Pod Borem przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych.144 000
5Ławki223Montaż dodatkowych ławek przy al. Ks. S. Witoszka. 10 000
6Miejsca postojowe244Budowa zatoki parkingowej wzdłuż łącznika ul. Bereniki i Kopernika.60 000
7Warsztaty dla młodzieży35824 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 812 800

OSIEDLE LIGOTA ZABRSKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 156 565
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Detekcja rowerzystów010Zabudowa detektorów wykrywających rowerzystów na dwóch przejazdach dla rowerów w obrębie skrzyżowania ul. Kujawskiej i Panewnickiej wraz z montażem liczydła rowerowego z wyświetlaczem.120 000
2Chodnik189Remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w śladzie starej ścieżki.70 000
3Fitness i aerobik218Organizacja zajęć fitness i aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą wakacyjną.15 000
4Zajęcia sportowe220Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - siatkówka, piłka nożna i taniec.30 000
5Skwer221Rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej, m.in. budowa nowej alejki, montaż małej architektury i urządzeń do gier i zabaw.100 000
6Warsztaty dla młodzieży37324 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 375 800

OSIEDLE ŁABĘDY
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 425 002
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Budowa parkingu135 + 311Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A-D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A-D.95 000
2Remont ulicy192Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji (odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej).330 000
3Miejsca postojowe197Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.240 000
4Budowa oświetlenia266Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.66 000
5Siłownia zewnętrzna267Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.150 000
6Street workout268Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.110 000
7Zajęcia w bibliotece276Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.23 000
8Kurs samoobrony277Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem.10 000
9Remont ulicy278Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.410 000
10Zumba279Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.10 200
11Remont chodnika280Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.140 000
12Aqua aerobik302Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada (z przerwą wakacyjną).23 000
13Remont ulicy309Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54 do 50A.370 000
14Budowa chodnika313Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.240 000
15Przejścia dla pieszych314Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej (sklep Biedronka) oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.60 000
16Miejsca postojowe315 + 191Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.160 000
17Budowa chodnika316 + 193Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.160 000
18Plac zabaw318Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.400 000
19Utwardzenie placu319Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.150 000
20Remont ulicy321Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.420 000
21Siłownia zewnętrzna322Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.100 000
22Warsztaty historyczne323Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach.14 000
23Tenis stołowy dla dzieci324Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź".16 000
24Gimnastyka329Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.9 500
25Pierwsza pomoc334Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.15 000
26Gabloty informacyjne335Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.6 000
27Wydarzenia dla seniorów350Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych - 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic (z dojazdem).16 000
28Imprezy dla seniorów351Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź" i SM Stare Łabędy - koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami (np. prawo, zdrowie).30 000
29Warsztaty dla młodzieży37224 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 3 814 500

OSIEDLE OBROŃCÓW POKOJU
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 222 125
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Droga rowerowa002Budowa drogi dla rowerów i pieszych, wzdłuż łącznicy przy al. J. Nowaka-Jeziorańskiego w rejonie stacji paliw, łączącej ul. Tarnogórską z Przydrożną.197 000
2Liga piłkarska224Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13.15 500
3Warsztaty dla rodziców228Cykl warsztatów "Rodzicielstwo bliskości w praktyce" dla obecnych i przyszłych rodziców.3 000
4Park botaniczny235Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo przy ul. Obrońców Pokoju.15 000
5Plac zabaw337Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 300 m2 przy szkole na osiedlu Obrońców Pokoju - wymiana nawierzchni, nowe urządzenia.175 000
6Zajęcia sportowo - rekreacyjne339Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobik, fitness, pilates, joga i inne) dla młodzieży i dorosłych, połączone z wykładami z dietetyki i zdrowego trybu życia.85 000
7Warsztaty dla młodzieży36724 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 531 300

OSIEDLE OSTROPA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 174 301
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Brukowanie ulicy202Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej.170 000
2Remont ulicy203Remont nawierzchni ul. Rybackiej polegający na wykonaniu nawierzchni niskonakładowej z asfaltobetonu.128 000
3Remont chodnika206Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy ul. Lekarskiej 10.7 500
4Przebudowa zjazdu 207Remont zjazdu z ul. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie.32 000
5Doposażenie OSP Ostropa262Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa - motopompy, prądownic, lancy gaśniczej i podpór stabilizujących.21 500
SUMA 359 000

OSIEDLE POLITECHNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 217 518
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Rolki155Kurs jazdy na rolkach dla 5 dziesięcioosobowych grup.30 000
2Minigolf237Budowa pola do minigolfa przy ul. Akademickiej.215 000
3Spotkania ze sztuką253Cykl ogólnodostępnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych.15 000
4Skwer274Rekultywacja skweru w rejonie ulic Wrocławska/Arkońska/Lutycka - m.in. budowa alejek, montaż małej architektury oraz nasadzenia krzewów.150 000
5Warsztaty dla młodzieży36024 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
6Zajęcia dla seniorów374Organizacja spotkań tematycznych dla seniorów z osiedla - wycieczki po mieście, zajęcia ruchowo-rekreacyjne, spotkania edukacyjne.7 100
SUMA 457 900

OSIEDLE SIKORNIK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 381 581
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Fitness074Organizacja całorocznych zajęć fitness dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41.17 000
2Nasadzenia075Nasadzenie 70 drzew i 30 krzewów na terenie osiedla.40 000
3Przejście dla pieszych080Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi.20 000
4Chodnik092Remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa.40 000
5Remont chodnika096Remont nawierzchni chodnika na odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru przy filii nr 5 MBP od strony ul. Czapli.18 000
6Kwietniki098Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3.3 000
7Strefa Młodego Naukowca332Zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, wykorzystujących zjawiska z zakresu fizyki, dla mieszkańców osiedla.128 000
8Warsztaty dla młodzieży36524 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 306 800

OSIEDLE SOŚNICA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 493 538
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Budowa parkingu070Budowa ok. 15 nowych miejsc postojowych dla aut osobowych przy ul. Przyszłości.250 000
2Remont ulicy120Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Pustej do Niedurnego.410 000
3Budowa chodnika126Budowa chodnika i zatok postojowych przy ul. Młodzieżowej (po stronie nieparzystej).394 000
4Imprezy w bibliotece127Organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP - teatrzyki, spotkania z twórcami literatury współczesnej, warsztaty i zabawy.15 000
5Aqua aerobik128Zajęcia dla pań 30+ z aqua aerobiku 2 razy w tygodniu na basenie "Neptun".25 000
6Siłownia zewnętrzna139Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Bema 20 - 28.100 000
7Budowa chodnika215Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej - strona nieparzysta.185 000
8Miejsca postojowe301Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej.190 000
9Zajęcia taneczne330Zajęcia taneczne dla 40 dzieci w sali SP 21, prowadzone przez 2 instruktorów, w dwóch grupach po godzinie 2 razy w tygodniu, od stycznia do czerwca i od października do grudnia.36 800
10Fitness i taniec331Zajęcia taneczne i fitness dla 40 dorosłych mieszkańców osiedla w sali SP 21, dwa razy w tygodniu (z wyłączeniem wakacji i września).30 000
11Warsztaty dla młodzieży35524 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 1 676 600

OSIEDLE STARE GLIWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 247 913
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Przejście dla pieszych153Montaż nowego aktywnego znaku D-6 z diodami LED wraz z czujnikami ruchu wykrywającymi pieszego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 135.20 000
2Zajęcia sportowe165Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla - wspinaczka, sztuki walki, aqua aerobik, joga, pilates, cross trening.90 000
3Liga piłki nożnej173Organizacja zajęć piłki nożnej oraz trzeciej edycji ligi piłkarskiej dla dzieci i młodzieży na boisku na terenie osiedla.30 000
4Zajęcia sportowe174Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.105 000
5Strefa relaksu175Rozbudowa strefy relaksu między ul. Sadową a SDKPiL o nowe urządzenia sportowe i zabawowe do kwoty 245 000 zł.245 000
6Remont drogi194Wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz z niezbędną podbudową) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Kozielskiej 218 - 220.247 500
7Zajęcia taneczne248Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców osiedla, w szczególności w wieku 40+.24 000
8Ćwiczenia dla seniorów255Ćwiczenia ruchowe z użyciem pierścieni wibracyjnych dla seniorów 60+, raz w tygodniu przez 6 miesięcy w dwóch grupach po 25 osób.10 000
9Judo292Zajęcia judo dla 15 dzieci wraz z opiekunami, raz w miesiącu po 1,5 godziny w SP 27.4 000
10Judo293Organizacja zajęć judo z elementami samoobrony i sztuki miękkiego padania dla dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat w sali SP 27, dwa razy w tygodniu.19 000
11Wspinaczka296Organizacja 20 zajęć ze wspinaczki dla dzieci w 2 grupach wiekowych.16 000
12Oświetlenie306Doświetlenie siłowni przy ul. Sadowej.5 000
13Wycieczka integracyjna333Rejs kanałem z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla dla 50 mieszkańców osiedla.5 000
14Warsztaty dla młodzieży36624 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 861 300

OSIEDLE SZOBISZOWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 375 220
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Stacja napraw rowerów091Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. Uszczyka.6 400
2Liga piłkarska118Organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 7.14 000
3Modernizacja oświetlenia119Montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego.232 000
4Remont chodnika121Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Dziewanny od nr 2 do ul. Mastalerza.162 000
5Sprzęt sportowy140Doposażenie ZSP-11 w sprzęt sportowy, m.in. do biegania na nartorolkach, służący wszystkim mieszkańcom osiedla.15 900
6Chodnik209Wykonanie chodnika oraz nasadzenie drzew na skwerze przy ul. Szobiszowickiej/ Ślusarskiej.20 000
7Remont chodnika210Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Szobiszowickiej po stronie numerów nieparzystych.290 000
8Montaż ławek212Montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuż chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie przychodni lekarskiej.2 500
9Aqua aerobik251Cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkanek osiedla po 30. roku życia.10 000
10Gimnastyka dla seniorów256Organizacja zajęć gimnastycznych dla 25 osób w wieku 60+, raz w tygodniu w sali ZSŁ.8 000
11Remont chodnika272Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12.47 000
12Sprzęt sportowo-rekreacyjny291Wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP-10, w ogólnodostępny sprzęt sportowo-rekreacyjny.30 000
13Street Art354Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.3 000
14Warsztaty dla młodzieży35724 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 881 600

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 410 793
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Zumba041Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 15 kobiet w wieku 50+.15 000
2Warsztaty artystyczne101Raz w tygodniu warsztaty artystyczne z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy ul. Barlickiego 3.11 000
3Monitoring zewnętrzny104Objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu SP 9.55 000
4Zajęcia laboratoryjne105Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, wypełniające wolny czas w sposób aktywny, rozwijający i integrujący środowisko lokalne.45 000
5Zajęcia taneczne162Zajęcia taneczne - tango na świeżym powietrzu dla dorosłych - przeprowadzone w bliskim sąsiedztwie kawiarni przy ul. Mikołowskiej 4A.5 100
6Kurs samoobrony338Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku - 16 dwugodzinnych zajęć dla kobiet i 16 dwugodzinnych zajęć dla mężczyzn.25 000
7Warsztaty dla młodzieży37124 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 196 900

OSIEDLE TRYNEK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 477 861
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Plac zabaw019Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Młodych Patriotów 9.50 000
2Plac zabaw020Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cichociemnych 7-9 (dawna Zubrzyckiego).70 000
3Oznakowanie parkingu021Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na placu postojowym na terenie SM Żwirki i Wigury.8 000
4Alejka023Brukowanie alejki dla pieszych przy ul. Kusocińskiego 8-14.70 000
5Remont parkingu024Przebudowa parkingu pomiędzy ul. Modelarzy (dawna Fornalskiej) a Kusocińskiego.350 000
6Budowa oświetlenia028Montaż oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika między budynkami przy ul. Gwarków 22-24 i Gwarków 26A-B.11 000
7Ścianki wspinaczkowe046Montaż ścianek wspinaczkowych do boulderingu na terenie kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Jasnej.170 000
8Strefa gier047Stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami edukacyjnymi - m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet.35 000
9Alejki049Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118.190 000
10Sprzęt sportowy052Zakup sprzętu sportowego dla treningów ogólnorozwojowych organizowanych przez Radę Osiedla w hali sportowej w ZSP-1.12 000
11Komputery dla bibliotek054Zakup komputera i tablicy interaktywnej dla filii nr 7 MBP oraz komputera dla filii nr 15 MBP.23 000
12Miniliga piłkarska068Rozgrywki ligowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z drużyn szkolnych, klubowych i amatorskich na obiektach sportowych osiedla.9 000
13Stacja napraw rowerów082Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury, obok wypożyczalni rowerów miejskich, wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu roweru.6 400
14Tai Chi151Organizacja zajęć tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorów.40 000
15Budowa parkingu196Budowa parkingu na ok. 27 stanowisk pomiędzy linią garaży a budynkami przy ul. Cichociemnych 10-12 (dawna Zubrzyckiego).380 000
16Turniej e-sportowy 258Turniej dla mieszkańców osiedla o mistrzostwo Gliwic w grze FIFA 2019.15 000
17Budowa parkingu i chodników259Budowa miejsc postojowych oraz chodników na działce przy ul. Piastowskiej.105 000
18Remont miejsc postojowych273Remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki.210 000
19Warsztaty dla młodzieży37024 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 1 795 200

OSIEDLE WILCZE GARDŁO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 138 157
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Modernizacja oświetlenia201Wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jaśminu.10 000
2Zajęcia rekreacyjno-sportowe231Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali przy ul. Jaśminu 2 - godzina aerobiku oraz 2 godziny tenisa stołowego lub siatkówki dwa razy w tygodniu.48 000
3Siłownia zewnętrzna232Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii.30 000
4Montaż ławek245Montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy ul. Magnolii a Krokusów.2 500
5Warsztaty dla młodzieży36324 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 131 300

OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 361 827
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Remont drogi025Remont nawierzchni drogi prowadzącej z ul. Kozielskiej do PM 5 i Żłobka Miejskiego Oddz. IV.75 000
2Boisko026Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki - ul. Kozielska 91/Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) - na boisko wielofunkcyjne dla dzieci.160 000
3Boisko027Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa - ul. Kozielska 95/Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) - na boisko do koszykówki.160 000
4Podnośnik schodowy039Zamontowanie podnośnika schodowego na potrzeby filii nr 9 MBP.118 000
5Przejście dla pieszych176Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 - montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych dla kierowców.20 000
6Boisko180Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy al. Majowej.360 000
7Warsztaty kreatywne252Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych - florystyka, filcowanie, ceramika.14 000
8Pierwsza pomoc257Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z osiedla w siedzibie Klubu Seniora.1 000
9Fitness261Zorganizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla - godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu.20 000
10Zajęcia na siłowni340Organizacja dla mieszkańców osiedla 144 zajęć na siłowni.36 000
11Muzykoterapia dla seniorów348Po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda - gra na instrumentach, improwizacja ruchowa i ćwiczenia rytmiczne.3 300
12Warsztaty dla młodzieży35624 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 1 008 100

OSIEDLE WÓJTOWA WIEŚ
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 926
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Budowa oświetlenia017Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. Długosza i Zawiszy Czarnego.102 000
2Siłownia zewnętrzna031Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Pl. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw.80 000
3Zajęcia rekreacyjno-sportowe164Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla w wieku 50+, prowadzone przez wykwalifikowanego trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakacji.3 600
4Montaż ławek295Montaż 11 ławek z oparciami przy al. Mickiewicza na odcinku pomiędzy ul. Daszyńskiego a Sobieskiego.14 000
5Wykłady literackie299Zorganizowanie dwóch wykładów literackich w siedzibie Rady Osiedla.1 000
6Kurs tańca300Kurs tańca dla mieszkańców osiedla, dla dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej grupie, 4 razy w miesiącu.5 500
7Tablice informacyjne345Zaprojektowanie oraz wykonanie i zainstalowanie wzdłuż alejki spacerowej przy ul. Mickiewicza oraz Parku Grunwaldzkim 6 tablic prezentujących historię Osiedla Wójtowa Wieś.39 000
8Wycieczki rowerowe352Cykl 5 wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla.8 900
9Warsztaty dla młodzieży36924 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 294 800

OSIEDLE ZATORZE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 382 090
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Utwardzenie podwórka037Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnego fragmentu podwórka przy ul. Okrzei 27-29/Wandy 11-15/ Wróblewskiego 22-26.250 000
2Utwardzenie podwórka038Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnej części podwórka przy ul. Okrzei 8 i 8a.40 000
3Kurs samoobrony057Kurs samoobrony dla kilkuset kobiet z Osiedla Zatorze.20 000
4Warsztaty058Cykl 15 różnych tematycznie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych w filii nr 17 MBP oraz w siedzibie Rady Osiedla Zatorze.11 000
5Wykłady w bibliotece05910 wykładów w filii nr 17 MBP dla mieszkańców osiedla o tematyce kulturalnej, turystycznej i zdrowotnej.7 000
6Siłownia zewnętrzna060Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hoblera 10-12.100 000
7Wymiana ławek061Demontaż 4 ławek bez oparć oraz montaż 4 ławek z oparciami na skwerze przy ul. Poniatowskiego.5 000
8Zajęcia dla dzieci 063Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w filii nr 17 MBP.15 000
9Wyposażenie auli083Wyposażenie auli w GCE w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne - powstanie miejsca do tworzenia oferty edukacyjno-rozrywkowej dla Zatorza.37 000
10Fitness085Organizacja cotygodniowych zajęć w 5 grupach w różnych rodzajach fitness dla mieszkańców osiedla po 16. roku życia.50 000
11Plac zabaw086Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego/ Lipowej/Św. Bronisławy/Czarneckiego.382 000
12Warsztaty fotograficzne154Cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w filii nr 17 MBP oraz zakup sprzętu fotograficznego dla biblioteki.6 800
13Przejścia dla pieszych179Odtworzenie trzech przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej - przy SP18 i GCE - oraz zainstalowanie nad przejściami w rejonie SP18 aktywnego znaku D-6.80 000
14Plac zabaw200Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 - sztuczna nawierzchnia, chodniki, nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek.376 000
15Siłownia zewnętrzna216Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Bienka o dodatkowe urządzenia.40 000
16Zajęcia taneczne247Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców osiedla, w szczególności w wieku 40+.17 600
17Warsztaty 346Warsztaty edukacyjno-ekologiczno-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla - zdrowe odżywianie, ekologia, przygotowanie domowych potraw i kosmetyków, recycling w życiu codziennym.29 600
18Street Art347Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.3 000
19Warsztaty dla młodzieży36124 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
20Zajęcia edukacyjno-rozrywkowe394Zajęcia dla dzieci i młodzieży - warsztaty artystyczne, perkusyjne, didżejskie, teatrzyki, spotkania z Planetarium.57 900
SUMA 1 568 700

OSIEDLE ŻERNIKI
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 187 246
Lp.
Nazwa zadania Numer wniosku Krótki opis zadania Przewidywany koszt zadania w złotych
Proszę wybrać
1Strefa aktywności015Projekt i wykonanie do kwoty 187 tys. zł strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górka i inne) przy ul. Żernickiej.187 000
2Budowa chodnika171Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Tarnogórskiej do Kadłubka.148 000
3Warsztaty dla młodzieży 36824 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.40 800
SUMA 375 800

Kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonionych w procedurze budżetu obywatelskiego 6 000 000 zł
Łączny przewidywany koszt zadań zakwalifikowanych do głosowania 17 476 500 zł

Oświadczam, że oddaję głos we własnym imieniu, a podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.