Nieodpłatna pomoc prawna wciąż działa

Uaktualniono: 01.06.2020 / Sekcja: / pdf
kobieta z laptopem Fot. Pixabay

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmieniły się zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gliwic. Nowe zasady obowiązują od 1 kwietnia do odwołania.

Do odwołania porady prawne i obywatelskie będą odbywać się na odległość – telefonicznie lub mailowo. Podstawą do ich udzielenia jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o braku możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy prawnej.
W przypadku punktów obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów, wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej) przy ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni), w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci) lub Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni i adwokaci).
Wnioski należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp_gliwice@ops.gliwice.eu (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku) lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna” do skrzynki podawczej znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach (dokumenty składane w formie papierowej podlegają obecnie 24-godzinnej kwarantannie).
Po złożeniu dokumentu pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu umówienia porady telefonicznej/mailowej.
W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć telefonicznie ustny wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem osobie udzielającej NPP.
Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają pracownicy infolinii NPP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (codziennie od 8.30 do 10.30) pod numerem telefonu: 517-08-10-54.

W przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji realizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, wnioski obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Kopernika 63.
 

W przypadku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, wnioski obsługiwane są przez adwokatów, doradców obywatelskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25. Można je składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl. Po złożeniu dokumentu pracownik Urzędu Miasta skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu umówienia porady telefonicznej/mailowej.

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć telefonicznie ustny wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod nr 32/239-12-59.
W przypadku pytań, zainteresowani proszeni są o kontakt w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem telefonu: 32/239-12-59.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI
Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów
1. Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej) ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni) poniedziałek-piątek: 11.00-15.00
2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci) poniedziałek-piątek: 14.00-18.00
3. Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni i adwokaci) poniedziałek-wtorek 8.00-12.00
środa- czwartek-piątek 12.30-16.30
Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok 2 obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25
    poniedziałek-piątek: 13.15-17.15
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Kopernika 63
    poniedziałek –piątek: 15.00-19.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i MEDIACJE:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. Gierymskiego 7
poniedziałek-piątek: 15.00-19.00
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25
poniedziałek-piątek: 9.00-13.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz informacje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1.działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym - w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów;
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody.

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje?
1. Przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Gliwic, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

3. Z pomocy mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

UWAGA!

W związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WNIOSEK_DO_OPS

WNIOSEK_DO_WYDZ.ZD

 

plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking