Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Kiedy? Kto? Jak? Gdzie?

Za kilka miesięcy mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję głosować na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków na zadania jednoroczne ruszy 6 lutego i potrwa do 24 lutego.

W grudniu prezydent Gliwic podpisał zarządzenie w sprawie zasad budżetu obywatelskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym podwyższył kwotę – jest ona o 1 mln zł większa niż w poprzedniej procedurze. Kwota 4,5 mln zł została rozdysponowana pomiędzy 21 osiedli tak, aby każde z nich, jeśli mieszkańcy się zmobilizują, mogło zrealizować przynajmniej po jednym przedsięwzięciu ważnym dla osiedla.

Warto jak najszybciej porozmawiać z sąsiadami i zastanowić się wspólnie, czego najbardziej brakuje w najbliższym otoczeniu. Zebrane propozycje należy opisać we wnioskach i złożyć je w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Pamiętajmy, że od tego roku we wnioskach mogą być ujęte nie tylko grunty miasta, ale też tereny spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (po uprzednim uzyskaniu ich zgody). Wnioskodawcy mogą też liczyć na ścisłą współpracę z wydziałami Urzędu Miejskiego zajmującymi się konkretnymi zagadnieniami lub pracownikami miejskich jednostek.

Wnioski, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, zostaną poddane głosowaniu gliwiczanod 15 maja do 12 czerwca. Zadania, które uzyskają największe poparcie społeczne, będą miały szanse na realizację w przyszłym roku.

Chcesz mieć realny wpływ na to, na co zostaną wydane pieniądze z GBO? Napisz wniosek i złóż go w Urzędzie Miejskim w Gliwicach!

Budżetowe kalendarium

6 – 24 lutego, CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski na realizację najważniejszych dla lokalnej społeczności zadań będą mogli składać gliwiczanie, których pomysły zyskały aprobatę nie mniej niż 15 osób. Będą je też mogli składać radni Rady Miasta Gliwice, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta.

Formularz wniosku do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem ,,GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”. Formularz w wersji papierowej można natomiast otrzymać w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze Prezydenta i Rady Miasta, a także w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (w godzinach urzędowania: pn.-śr. w godz. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00).

Wypełnione wnioski (maksymalnie 3 od każdego podmiotu) należy składać w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (osobiście lub listownie, z dopiskiem na kopercie BUDŻET OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP.

Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.-śr. w godz. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00).

Pamiętajmy! Zarówno osoby składające wnioski, jak i popierające je, muszą w bieżącym roku ukończyć 16. rok życia. Można osobiście złożyć maksymalnie 3 wnioski i poprzeć dowolną liczbę wniosków. Szczegółowa prezentacja „Jak wypełnić wniosek?” dostępna jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.

6 lutego – 1 marca, PUBLIKACJA SKANÓW WNIOSKÓW NA STRONIE WWW

Skany złożonych wniosków zostaną opublikowane na stronie www.gliwice.eu w zakładce ,,GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI” w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich złożenia, wraz z podaniem nazwy wydziału Urzędu Miejskiego lub miejskiej jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ich weryfikację.

27 lutego – 28 kwietnia, SPRAWDZANIE WNIOSKÓW

Wnioski na realizację zadań jednorocznych podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. To, czy dane zadanie jest możliwe do wykonania, weryfikują pracownicy poszczególnych wydziałów UM zajmujący się konkretnymi zagadnieniami lub pracownicy miejskich jednostek. Pod uwagę będą brane różne aspekty. Urzędnicy sprawdzą m.in., czy zadanie nie jest już w trakcie realizacji lub nie znajduje się w najbliższych planach, nie koliduje z inną, realizowaną w pobliżu inwestycją. Sprawdzą też, czy poszczególne zadania da się zrealizować w ramach jednego roku budżetowego i czy nie przekraczają kwoty, jaka została przeznaczona na realizację zadań w danym osiedlu.

4 maja, OGŁOSZENIE WYNIKÓW WERYFIKACJI ORAZ OSIEDLOWYCH LIST ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA

Na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI” zostaną zamieszczone wyniki weryfikacji wniosków wraz z uzasadnieniem (w przypadku wniosków zweryfikowanych negatywnie). Opublikowane zostaną również osiedlowe listy zadań, na których podana będzie szacunkowa wartość realizacji każdego zadania zakwalifikowanego do etapu głosowania. W mieście i osiedlach będzie prowadzona akcja informacyjna na ten temat. Ważne! Wyniki głosowania na zadania z osiedlowej listy zadań będą wiążące, jeżeli na wszystkie zadania łącznie zgłoszone dla danego osiedla zagłosuje nie mniej osób, niż liczba ogłoszona przez Prezydenta Miasta na stronie internetowej www.gliwice.eu. Warto zachęcić więc rodzinę, znajomych i sąsiadów do włączenia się do tej inicjatywy. Im więcej osób się zaangażuje, tym większa szansa, że zadanie zostanie zrealizowane.

15 maja – 12 czerwca, CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO? Na zadania jednoroczne może głosować każdy mieszkaniec Gliwic (konieczne będzie podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia).

JAK? Każdy może oddać tylko jeden głos wyłącznie na jedno wybrane zadanie. Aby oddać głos, należy wypełnić formularz w wersji papierowej lub elektronicznej. Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM. Podczas trwania głosowania, na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”, będą aktualizowane dane dotyczące liczby głosów, które zostały oddane na poszczególne zadania w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by głosowanie na zadania w osiedlu zostało uznane za wiążące. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie – w każdej chwili można zareagować – zintegrować się i zmobilizować do oddawania głosów najbliższych, znajomych czy sąsiadów.

GDZIE? Każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła oddać głos w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (dostępnego na stronie www.gliwice.eu od 15 maja od godz. 8.00 do 12 czerwca do godz. 16.00) lub w formie tradycyjnej – poprzez wypełnienie formularza papierowego. Formularze w wersji papierowej będą dostępne w 20 punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta – w budynkach Urzędu Miejskiego oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tych miejscach będzie także można zostawić wypełnione formularze. Głos będzie można również oddać, wysyłając wypełniony formularz listem do Urzędu Miejskiego. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos na jedno zadanie. W czasie głosowania osiedlowe listy zadań, wraz z opisem i szacunkową wartością, pojawią się na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”, w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” oraz w punktach konsultacyjnych.

BONUS ZA AKTYWNOŚĆ

Środki niewykorzystane w poszczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzielone pomiędzy osiedla, w których został przekroczony próg dla aktywnych. Wymagane progi dla poszczególnych osiedli dostępne są na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

14 lipca, OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną zrealizowane? Tego dowiemy się 14 lipca. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI) oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE”. Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyznanym dla osiedla (oraz ewentualnie dodatkowe zadania z puli dla aktywnych). Wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2018 r., jeżeli na osiedlową listę zadań zagłosowało nie mniej mieszkańców, niż minimalna liczba głosów określona dla danego osiedla.

Październik, EWALUACJA PROCEDURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W październiku odbędą się spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami. Będą okazją do podsumowań i dyskusji o tym, co ewentualnie warto jeszcze zmienić w procedurze budżetu obywatelskiego.

Jak rozdzielono pieniądze?

40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski trafi w równych częściach do wszystkich 21 osiedli. 60% środków zostanie rozdzielone między osiedla, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Każde osiedle będzie miało do dyspozycji nie mniej niż 80 tys. zł. Kwoty przeznaczone na realizację zadań w ramach procedury budżetu obywatelskiego, w poszczególnych osiedlach, zostały podane na stronie internetowej www.gliwice.eu.

„Chcemy TU stworzyć…”. Gdzie znaleźć informacje o własności?

W geoportalach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (http://msip-mapa.um.gliwice.pl/) dostępne są narzędzia umożliwiające pozyskanie podstawowych informacji o własności działki, przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czy powierzchni działki.

Szybkie pozyskanie informacji możliwe jest poprzez wykorzystanie narzędzia „Informacja o obiekcie” (niebieska kostka z literką „i” na pasku ikon) czy funkcji „Raport” w wyszukiwarce uniwersalnej (kostka z lupką na pasku ikon). Funkcja ta umożliwia wygenerowanie – w wersji do wydruku – raportu zawierającego informacje o numerze działki, jej powierzchni czy własności oraz fragment mapy z lokalizacją wyszukanego obiektu.

ILE DOSTANĄ OSIEDLA?

nazwa osiedla

kwota na realizację zadań w poszczególnych osiedlach

minimalna liczba głosów

próg dla aktywnych

BAILDONA

236 531

331

662

BOJKÓW

130 975

98

196

BRZEZINKA

123 358

81

162

CZECHOWICE

97 291

25

50

KOPERNIKA

245 786

367

734

LIGOTA ZABRSKA

116 576

67

134

ŁABĘDY

322 849

529

1 058

OBROŃCÓW  POKOJU

165 629

178

356

OSTROPA

130 443

100

200

POLITECHNIKA

167 905

194

388

SIKORNIK

287 390

469

938

SOŚNICA

372 752

649

1 298

STARE GLIWICE

185 065

217

434

SZOBISZOWICE

280 016

429

858

ŚRÓDMIEŚCIE

303 003

489

978

TRYNEK

357 609

626

1 252

WILCZE GARDŁO

103 497

41

82

WOJSKA POLSKIEGO

271 322

420

840

WÓJTOWA WIEŚ

176 280

200

400

ZATORZE

286 798

455

910

ŻERNIKI

138 925

114

228

Razem

4 500 000

-

-

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

 1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
 2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Zwycięstwa )
 3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze, ul. Jasna 31A
 4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
 5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
 6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
 7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
 8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
 9. Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
 10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70
 11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
 12. Filia nr 16, ul. Skarbnika 3
 13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a
 14. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
 15. Filia nr 21, ul. Syriusza 30
 16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
 17. Filia nr 23, ul. Sopocka 2
 18. Filia nr 24, ul. Architektów 109
 19. Filia nr 25, Pl. Jaśminu 20
 20. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
 21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)

Harmonogram realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.

 • 6 lutego – 24 lutego: nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych
 • 6 lutego – 1 marca: publikacja skanów wniosków na stronie internetowej
 • 27 lutego – 28 kwietnia: weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków
 • 4 maja: publikacja na stronie internetowej wyników weryfikacji wraz z uzasadnieniem (w przypadku wniosków zweryfikowanych negatywnie)
 • 4 maja: ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania
 • 4 maja – 12 czerwca: kampania informacyjna dotycząca osiedlowych list zadań, które poddane zostaną pod głosowanie oraz zasad głosowania
 • 15 maja – 12 czerwca: głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań
 • 13 czerwca – 13 lipca: ustalanie wyników głosowania
 • 14 lipca: ogłoszenie wyników głosowania
 • 17 lipca – 29 września: kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania
 • Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowujące) z mieszkańcami:
 • 3 października (wtorek), Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6), początek o godz. 17.00
 • 10 października (wtorek), Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź (Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25), początek o godz. 17.00
 • 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury budżetu obywatelskiego na 2018 rok
 • 14 – 28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące projektu procedury budżetu obywatelskiego na 2018 rok
 • 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab