Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Uaktualniono: 30.05.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
GIL

Od miesiąca gliwiczanie mogą zgłaszać wnioski na realizację zadania publicznego w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Stwarza ona kolejną możliwość bezpośredniego współdziałania miasta z mieszkańcami i szansę czynnego uczestniczenia gliwiczan w życiu samorządu lokalnego.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w aktualnej edycji zaplanowano łącznie 3 000 000 zł z budżetu miasta, w tym na zadania inwestycyjne 2 500 000 zł, a na pozostałe zadania 500 000 zł.

Szansę na zakwalifikowanie do realizacji w 2020 roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone do Urzędu Miejskiego do 28 czerwca. Będą one mogły być poddane pełnej, dwuetapowej ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Zostanie ona przeprowadzona do 30 sierpnia. 

W przypadku wniosków zgłoszonych po 28 czerwca, ocena stanowiąca podstawę wyboru zadań do realizacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Te wnioski mogą być ujęte w budżecie miasta na 2021 roku (i na lata kolejne dla zadań wieloletnich).

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicka Inicjatywa Lokalna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Można tam znaleźć także dokumenty określające zasady przeprowadzania procedury w Gliwicach.

Wnioski można składać m.in. w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A oraz elektronicznie, przesyłając na adres e-mail: boi@um.gliwice.pl.

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami, Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking