Komunikat w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom

Dodano: 13.05.2020 / Sekcja:

W sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Prezydent Miasta wydał komunikat w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice.

Prezydent Miasta Gliwice zarządzeniem nr PM-2167/20 z dnia 01.04.2020 r. (z późn. zm.) określa wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do szczególnych form pomocy ujętych w wykazie zalicza się:

  1. monitoring sytuacji zdrowotnej i potrzeb osób objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,
  2. rozeznawanie sytuacji i pomoc dla osób objętych kwarantanną,
  3. organizacja wolontariatu na rzecz wsparcia osób starszych, niesamodzielnych,
  4. wsparcie psychologiczne, emocjonalne i informacyjne dla mieszkańców,
  5. monitoring sytuacji zdrowotnej i potrzeb osób bezdomnych,
  6. zabezpieczenie potrzeb osób opuszczających szpitale,
  7. dokonywanie interwencyjnych zakupów sprzętu, wyposażenia oraz materiałów w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  8. monitoring sytuacji rodzin doświadczających przemocy, również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
  9. pozyskiwanie zasobów materialnych i niematerialnych służących wsparciu osób w trudnej sytuacji,
  10. działalność, utworzonego na zlecenie miasta Gliwice, mobilnego zespołu do pobierania wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Przyznanie wsparcia określonego w powyższym wykazie następuje na wniosek wyrażony w dowolnej formie przez osobę wymagającą wsparcia lub jej opiekuna prawnego. Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice ujętych w powyższym wykazie właściwy jest, w zakresie pkt 1-6 oraz pkt 8-9 wykazu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, nr tel. (32) 335-97-00 lub 335-96-99, w zakresie pkt 7 oraz pkt 10 wykazu – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, tel. (32) 239-12-59.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking